Publik information

Information gällande handel med utsläppsrätter publiceras offentligt. Det gäller bland annat information om tilldelning och fullgörande för verksamhetsutövare och luftfartygsoperatörer, vilka organisationer som står som kontoinnehavare och kyoto-enheter i det svenska registret.

Information ur det svenska utsläppsrättsregistret

Uppgifter ur det svenska registret publiceras i enlighet med bestämmelser i registerförordningen och beslut 13/CMP.1 av parterna till Kyotoprotokollet.

Information om kontons ombud, kontosaldon och information om transaktioner publiceras enbart på kontotypsnivå då detaljerad information är konfidentiell enligt EU-lagstiftning samt den svenska Offentlighets- och sekretesslagen. Artikel 10.1 i Kommissionens förordning 389/2013EU säger följande: Information i EU:s transaktionsförteckning, unionsregistret och varje annat KP-register, inbegripet information om kontosaldon, genomförda transaktioner, den unika enhetskoden för utsläppsrätter och det unika numeriska värdet för serienummer för Kyotoenheter som finns där eller som berörs av en transaktion, ska vara sekretessbelagd, såvida inget annat krävs enligt unionslagstiftningen eller proportionerliga bestämmelser i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte som är förenligt med denna förordning.

Publik information ur det svenska registret.

Information om kontosaldon per kontotyp finns i dokumenten, sorterat årsvis.

För information om procedurer för Artikel 6/JI-projekt i Sverige, besök Energimyndighetens sidor om DNA och DFP.

Information i EU ETS

Information från EU ETS publiceras av Europeiska Unionens transaktionslogg, EUTL. Du kan använda EUTL:s databas för att hitta information om bland annat transaktioner äldre än ett visst datum, tilldelning, överlämnande och kontoinnehavare. Känslig information är sekretessbelagd enligt den svenska Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) och genom EU-lagstiftning i den så kallade Registerförordningen (389/2013/EU).

European Union Transaction Log

Fullgörande

Medlemsstaterna i EU ska enligt registerförordningen den 15 maj varje år publicera hur anläggningarna har fullgjort sina åtaganden i EU ETS. Här kan du ta del av fullgörandetabellen som visar om de utsläppsrätter som överlämnats av företagen motsvarar de kontrollerade utsläppen under handelsperioden.