Kontotyper

Det finns skillnader mellan olika kontotyper när det gäller funktionalitet, främst baserad på vilken säkerhet och vilket skydd konton ska ha gentemot sitt tänkta användningsområde. Olika kontotyper kan också hålla olika enhetstyper beroende på om kontot ligger i ETS- eller KP-registret.

Transaktion från Till konto i lista över betrodda konton Till andra konton
Depåkonto 26 timmars fördröjning. Inget AAR-godkännnande behövs men krävs om AAR finns registrerat på kontot. Förbjudet.
Handelskonto Ingen 26-timmars fördröjning. Inget AAR-godkännande behövs om inte kontoinnehavaren väljer att utnyttja det. 26 timmars fördröjning. AAR-godkännande krävs.

Konton kan enbart genomföra transaktioner till konton på listan över betrodda konton (Listan över betrodda konton) om inte annat står i texten.

Verksamhetsutövardepåkonton och Luftfartygsoperatörskonton

Dessa två kontotyper är grundstenen i EU ETS. De cirka 13 000 anläggningar och luftfartygsoperatörer som är ålagda att ingå i EU ETS har alla varsitt verksamhetsutövardepåkonto alternativt luftfartygsoperatörskonto i unionsregistret.

Kontotyperna har funktionalitet som hanterar gratis tilldelning av utsläppsrätter samt utsläppsnotering och överlämnanden av utsläppsrätter.

Handelskonton

Handelskontot är en kontotyp som infördes under hösten 2012 med syfte att erbjuda en flexibilitet som gynnar den som avser att frekvent handla inom EU ETS.

Kontotypen kan göra överföringar utan att behöva registrera mottagaren i listan över betrodda konton (se avsnittet Listan över betrodda konton).

Persondepåkonton

Persondepåkontot var tidigare ett standardkonto för alla som ville handla med utsläppsrätter i EU ETS. Idag har kontot en funktionalitet som är tänkt att komplettera handelskontot genom att en begränsad överföringsfunktionalitet skyddar enheter som placeras där. Enheter kan överföras från persondepåkontot till handelskontot innan transaktioner till andra kontoinnehavare ska genomföras och vice versa.

Persondepåkonton i det svenska registret under Kyotoprotokollet

Persondepåkonton i KP-registret ligger utanför EU ETS och kan därför hålla enhetstyper som inte tillåts där. Motsatt kan kontotypen därför inte hålla enhetstyper unika för EU ETS, utsläppsrätterna EUA & EUAA. Kontot är därför anpassat för kontoinnehavare som inte avser att handla i EU ETS.

Kontrollörskonton

Kontrollörskonton kan enbart öppnas av den som är ackrediterad enligt handelsdirektivet. Kontotypen används av kontrollörer för att verifiera och i vissa fall notera utsläpp för verksamhetsutövare och luftfartygsoperatörer och kan därför inte hålla enheter. På kontrollörskonton krävs endast ett behörigt ombud.