Personuppgifter

Information om Statens energimyndighets behandling av personuppgifter.

Statens energimyndighet är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som görs i myndighetens verksamhet.

Regler för hur personuppgifter får behandlas finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen) och i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person.

För att Statens energimyndighet ska få behandla personuppgifter krävs att det finns en rättslig grund och ett ändamål för behandlingen. Den rättsliga grunden är myndighetsutövning. Ändamålet med behandlingen av de personuppgifter du lämnar är att kunna handlägga ärenden där du som användare har skickat in ansökningar om behörighet och för att administrera registret enligt lagen om handel med utsläppsrätter (2004:1199) samt Kommissionens förordning (EU) nr 389/2013.

Du har rätt att begära information om och få tillgång till de personuppgifter som rör dig. Du kan även begära att få felaktiga uppgifter om dig rättade, uppgifter raderade eller begära att behandlingen begränsas. Du kan också i vissa fall ha rätt att invända mot Statens energimyndighets behandling av personuppgifter. Om du anser att Statens energimyndighets behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Har du några frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Energimyndighetens dataskyddsombud.

Kontakt

Statens energimyndighet

Box 310

631 04 Eskilstuna

E-postadress till myndighetens registrator hittar ni längre ner på sidan under Epost.