Utsläppshandel och klimatet

Handel med utsläppsrätter har potential att leda till kraftigt minskade utsläpp. Exakt vilka utsläppsminskningar EU:s handelssystem kommer att ge bestäms i grunden av de tak som sätts för de totala utsläppen inom unionen.

Utsläppstaket bestäms av EU-kommissionen och sänks årligen för att nå en utsläppsminskning inom den handlande sektorn på 21 procent till 2020 jämfört med 2005. Den årliga sänkningen av taket kommer att fortsätta även efter år 2020 i linje med EU:s långsiktiga reduktionsmål till 2050.

Priset på utsläppsrättsmarknaden styrs av ett utbud (antalet tillgängliga utsläppsrätter genom bland annat auktionering och gratis tilldelning) och en efterfrågan (som bland annat styrs av företagens utsläpp). Relationen mellan utbudet och efterfrågan på utsläppsrätter påverkar priset på utsläppsrätter och anses därmed ha stor betydelse för vilka resultat handeln ger. För att utsläppshandeln verkligen ska leda till minskade utsläpp krävs att den totala mängden fördelade utsläppsrätter är mindre än berörda företags "behov" av att släppa ut koldioxid.

Under den tredje handelsperioden ökar andelen utsläppsrätter som ska auktioneras ut signifikant jämfört med föregående handelsperioder. Samtidigt kommer färre utsläppsrätter att tilldelas gratis till anläggningar. Genom denna kombination av åtgärder ska efterfrågan på utsläppsrätter öka medan det finns ett mindre utbud av utsläppsrätter på marknaden vilket gör att EU:s utsläpp inom den handlande sektorn minskas på ett kostnadseffektivt sätt.