Vem gör vad

Förutom de företag som deltar i handelssystemet finns en rad andra aktörer som på ett eller annat sätt har en roll i systemet. Nedan följer en kort presentation av vem som gör vad samt länkar till användbara webbplatser.

utslappshandel.se

utslappshandel.se är Energimyndighetens och Naturvårdsverkets gemensamma portal om handelssystemet. Här publiceras nyheter och aktuell information om systemet samt länkar till de olika myndigheternas hemsidor.

www.utslappshandel.se/

Energimyndigheten

Energimyndigheten är kontoföringsmyndighet, vilket innebär att myndigheten administrerar den svenska delen av Unionsregistret samt Sveriges nationella innehav under Kyotoprotokollet och bördefördelningsbeslutet. Myndigheten utgör även, tillsammans med Naturvårdsverket, stöd till regeringskansliet i arbetet med utveckling av handelssystemet.

http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/handel-med-utslappsratter/  
E-post: utslapp...@energimyndigheten.se  
Telefon: 016-544 23 00 (telefontider: måndag – torsdag 9–11 samt 13–15)

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är tillsynsmyndighet för EU ETS i Sverige, vilket innebär att de ser till att de svenska företagen i systemet övervakar och rapporterar sina utsläpp enligt handelsförordningen. Myndigheten är även tilldelningsmyndighet vilket innebär att de tar emot, granskar och fattar beslut om gratis tilldelning av utsläppsrätter till deltagande svenska företag. Det är även Naturvårdsverket som beslutar om hur många utsläppskrediter varje anläggning får överlämna i stället för utsläppsrätter.

Naturvårdsverket utfärdar företagens koldioxidtillstånd.

http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Utslappsratter/

E-post: utslappsra...@naturvardsverket.se  
E-post för frågor om flyget: avia...@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 00 (växel)

EU-kommissionen - DG Clima

EU-kommissionens generaldirektorat för klimatpolitik, DG Clima, har bland annat ansvar för att utveckla EU ETS och övervaka medlemsländernas implementering av systemet.

www.ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Miljödepartementet

Miljödepartementet är det departement inom Regeringskansliet som ansvarar för klimatfrågor och därmed även för handelssystemet. De deltar i klimatförhandlingar, förhandlingar av handelsdirektivet och ansvarar för nationell lagstiftning.

www.regeringen.se

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen är samrådspart till Naturvårdsverket när det gäller flygverksamhet inom handelssystemet.

www.transportstyrelsen.se/

SWEDAC

SWEDAC är Sveriges nationella ackrediteringsorgan som ackrediterar kontrollörer som verifierar utsläppsrapporter.

https://www.swedac.se/amnesomraden/utslappsratter/