Expertis i internationella klimatförhandlingar

Energimyndigheten bidrar med expertis till den svenska delegationen för förhandlingar inom ramen för FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet, främst för frågor om flexibla mekanismer och tekniköverföring, samt tekniska frågor rörande till exempel registret för handel med utsläppsrätter.

Förenta nationernas globala klimatmöte, COP 22, äger rum i Marrakech i november 2016. Miljö- och energidepartmentet leder den svenska delegationen på mötet.

Energimyndigheten deltar även i de expertgrupper inom EU som sorterar under den rådsarbetsgrupp (WPIEI) som leder klimatförhandlingsarbetet. Den svenska delegationen leds av Miljö- och Energidepartementet men även andra departement och myndigheter ingår.

På den här sidan finns rapporter och analyser rörande några frågor som kommit upp i förhandlingsarbetet, speciellt inom området flexibla mekanismer. Rapporterna har tagits fram på uppdrag av Energimyndigheten eller inom ramen för forskningsprojekt som Energimyndigheten stöder. Syftet är att bidra till den internationella diskussionen.

Bakgrunden till Internationella klimatförhandlingar.