Expertis i internationella klimatförhandlingar

Energimyndigheten bidrar med expertis till den svenska delegationen för förhandlingar inom ramen för FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet, främst för frågor rörande internationella samarbetsformer (Artikel 6 i Parisavtalet), ambitionscykeln (Artikel 14 i Parisavtalet), tekniköverföring (Artikel 10 i Parisavtalet samt arbete inom Climate Technology Centre and Network, CTCN och Technology Executive Committee, TEC) samt tekniska frågor rörande till exempel registret för handel med utsläppsrätter.

Kommande Förenta nationernas globala klimatmöte, COP 24 äger rum i Katowice, Polen i december 2018. Miljö- och Energidepartmentet leder den svenska delegationen på mötet. Förhandlingarna går detta år in i en intensivare fas för att förbereda beslutstexter om hur Parisavtalet ska implementeras och som ska beslutas vid nästkommande partsmöte i Polen i december 2018.

Energimyndigheten deltar i de expertgrupper inom EU som sorterar under den rådsarbetsgrupp (WPIEI) som leder klimatförhandlingsarbetet. Den svenska delegationen leds av Miljö- och Energidepartementet men även andra departement och myndigheter ingår.

På den här sidan finns rapporter och analyser rörande några frågor som kommit upp i förhandlingsarbetet, speciellt inom området flexibla mekanismer. Rapporterna har tagits fram på uppdrag av Energimyndigheten eller inom ramen för forskningsprojekt som Energimyndigheten stöder. Syftet är att bidra till den internationella diskussionen.

Bakgrunden till Internationella klimatförhandlingar.