Information om fonder

Sverige deltar genom Energimyndigheten i multilaterala CDM- och JI-fonder för att kunna stötta projekt i fler regioner och i fler projektkategorier, särskilt i så kallade "minst utvecklade länder".

Möjligheten att aktivt kunna påverka fondernas inriktning och verksamhet är ett viktigt kriterium när Energimyndigheten väljer att gå in i en fond.

Pågående fonder

Ci-Dev: CDM-projekt i de minst utvecklade länderna

Carbon Initiative for Development (Ci-Dev) lanserades av Världsbanken för att stödja klimatprojekt i de fattigaste länderna. Målet är att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till en hållbar social och ekonomiskt utveckling. Insatserna inom Ci-Dev kommer att ha fokus på Afrika och länder klassade som "Minst Utvecklade Länder" av FN. De inriktas främst på projekt på hushålls- eller bynivå som tydligt gynnar de allra fattigaste. Sverige genom Energimyndigheten tillsammans med Storbritannien och Climate Cent Foundation har tillsammans tillfört fonden ca 125 miljoner US dollar, varav 23 miljoner US dollar kommer från Energimyndigheten.

FCF: Asiatiska CDM-projekt för perioden efter 2012

"Future Carbon Fund" (FCF) är en fond inriktad på att förvärva utsläppsminskningsenheter för perioden efter 2012. Fonden är inriktad på CDM-projekt som genomförs i Asiens utvecklingsländer och med fokus på förnybar energi, energieffektivisering eller metangasinsamling. Fonden lanserades under klimatförhandlingsmötet i Poznan i december 2008.  

Fyra länder, Sverige, Finland, Sydkorea och Belgien (för regionen Flandern) samt två företag, POSCO (från Sydkorea) och Eneco (från Holland) deltar i fonden. Särskilt intressant är att Sydkorea, ett land utan kvantitativa utsläppsåtaganden i Kyotoprotokollet, har valt att medverka i fonden. Sveriges satsning på denna fond visar på engagemang för en fortsatt utveckling av den internationella utsläppsmarknaden efter 2012. Deltagandet i fonden ger även positiva signaler till denna marknad genom att öka efterfrågan på utsläppsreduktionsenheter för perioden efter 2012.

Sverige satsar genom Energimyndigheten 20 miljoner US dollar i FCF, som har ett totalt kapital på 115 miljoner US dollar.

PAF: Innovativ fond som leder till minskade utsläpp av metan

Sverige deltar sedan 2015 i fonden "Pilot Auction Facility for Methane and Climate Change Mitigation" (PAF). Utöver Sverige kommer även USA, Tyskland och Schweiz att delta i fonden. Fondens inriktning och finansieringsmodell grundas på den rapport, "Using Pay for Perfomance Mechanisms to Finance Methane Abatement", som togs fram 2013 av en arbetsgrupp som Världsbanken ledde och där Energimyndigheten deltog. Målet är att på kort sikt minska metanutsläppen genom att testa en innovativ finansieringsmodell. Verksamheten kommer att genomföras mellan åren 2015-2022.

PAF ska ge stöd till projekt som minskar utsläppen av metan, men som i dagsläget riskerar att avstanna eller inte komma till stånd. Metan är en kraftfull växthusgas som, näst efter koldioxid, bidrar mest till den globala uppvärmningen. Fondens finansieringsmodell innebär att man kan handla med en form av obligationer som motsvarar minskade metanutsläpp. Obligationerna ges ut av Världsbanken och ger ett garanterat pris till säljaren vid leverans av utsläppsminskningsenheterna och vid inlösen. Obligationerna har alltså ett värde som är oberoende av utvecklingen på CDM-marknaden och andra internationella marknader för utsläppsrätter. Konceptet och erfarenheterna från fonden kan breddas till fler områden och användas i större skala i framtida internationell klimatfinansiering, som FN:s gröna klimatfond (Green Climate Fund).

PCF: CDM- och JI-projekt i Världsbankens första och banbrytande klimatfond

Sverige deltar tillsammans med fem andra stater och 17 företag i Världsbankens Prototype Carbon Fund (PCF). Fonden blev operationell redan i början av år 2000, det vill säga innan det fanns en överenskommelse om hur CDM och JI skulle utformas i detalj. PCF var en pionjär på marknaden för projektbaserade mekanismer och har haft en betydelsefull roll för framväxten av en global utsläppsmarknad. Fondens kapital uppgår till 180 miljoner US dollar varav Sverige har bidragit med 10 miljoner US dollar. Exempel på projekt som stöds via PCF är vindkraft på Filippinerna, småskalig vattenkraft i Costa Rica, elproduktion från deponigas i Sydafrika samt uppgradering och effektivisering av fjärrvärmesystem i Bulgarien.

UCF T2: CDM-projekt för perioden efter 2012

Umbrella Carbon Facility Tranche 2 (UCF T2) är en CDM-fond som administreras av Världsbanken. UCF T2 förvärvar utsläppsminskningsenheter från perioden efter 2012. UCF T2 öppnades för deltagande i juni 2010 och blev fulltecknad i februari 2011 då en fondvolym på 105 miljoner Euro uppnåddes. Fonden startade då även sin operativa verksamhet. Fondens fulla kapital har inte kontrakterats och under 2013 togs beslut om att minska fondens kapital till drygt 78 miljoner Euro.

Fonden består projekt framförallt inom energieffektivisering, förnybar energi samt insamling och destruktion av metangas. Tre av projekten genomförs i de minst utvecklade länderna Senegal, Mali, och Nepal.

CPF: Innovativa CDM-projekt för perioden efter 2012

Carbon Partnership Facility (CPF) är en fond som administreras av Världsbanken och som förvärvar utsläppsminskingsenheter efter 2012. CPF syftar till att utveckla så kallad program-CDM (Programme of Activities, PoA) för att minska utsläppen av växthusgaser i utvecklingsländer. Fonden fokuserar på storskaliga investeringar med vissa innovativa inslag som kan fånga in en större del av utsläppen på ett effektivt sätt.

Fonden har förvärvsavtal för två program-CDM i Brasilien respektive Marocko som handlar om insamling och användning av metan från deponier, ett program för förnybar energi i Vietnam, ett energieffektiviseringsprogram i Thailand, ett energieffektiviseringsprogram i Vietnam och ett program för förnybar energi i Tanzania.

Programmen ska utvecklas inom sektorerna elproduktion, energieffektivisering, transport, avfall samt stadsutveckling. Ett program i Brasilien är redan godkänt och övriga påtänkta värdländer som kan komma att delta i fonden är Marocko, Jordanien, Egypten, Tanzania, Vietnam, Thailand samt Kina. Upplägget i fonden skiljer sig från andra fonder eftersom både köpare och säljare finns representerade i fonden. Sverige blev, genom Energimyndigheten, fonddeltagare våren 2011 och har bidragit med 20 miljoner euro. Övriga fonddeltagare är Norge, Spanien och företagen Endesa och E.ON. I juni 2011 hade CPF ett totalt kapital på 132,5 miljoner euro.

Under 2013 gick Sverige, genom Energimyndigheten, in med ytterligare 10 miljoner Euro till fonden.

Avslutade fonder

Under senaste åren har tre fonder avslutats i enlighet med fondernas regelverk.

APCF: Asiatiska CDM-projekt inom förnybar energi och energieffektivisering

Asia Pacific Carbon Fund (APCF) är en CDM-fond som administrerades av Asiatiska utvecklingsbanken (Asian Development Bank). Fondens inriktade sig på CDM-projekt i Asiens utvecklingsländer som är inriktade på förnybar energi, energieffektivisering eller metangasinsamling. En viss del av fondens kapital användes till att köpa utsläppsreduktioner som genereras efter Kyotoprotokollets första åtagandeperiod (alltså efter 2012). Fondens deltagare är var sju europeiska stater som tillsammans tillförde fonden 152 miljoner US dollar. Sverige har genom Energimyndigheten bidragit med 15 miljoner US dollar. Fonden hade en stor andel vindkraftsprojekt och i övrigt en god teknisk spridning. Fonden inkluderade även deponigas, deponigas med energiutvinning, kompostering, energieffektivisering inom industri, bioenergi, biogas, geotermi, solenergi, storskalig vattenkraft, och energieffektivare hushållsspisar i länder som Bangladesh, Kina, Indonesien, Indien, Filippinerna, Thailand, Vietnam samt Uzbekistan

Under 2014 hade fonden uppnått målsättningen och fonden avslutades. Sveriges andel, genom Energimyndigheten har bidragit till cirka 1,6 miljoner ton utsläppsminskningsenheter.

MCCF: CDM- och JI-projekt i Östeuropa och Centralasien

Multilateral Carbon Credit Fund (MCCF) administrerades gemensamt av Europeiska utvecklingsbanken (European Bank for Reconstruction and Development) och Europeiska investeringsbanken (European Investment Bank). MCCF var aktiv i JI- och CDM-projekt i Östeuropa och Centralasien. Sveriges nettobidrag till fonden var cirka 1,27 miljoner Euro. Fonden inriktade sig bland annat på projekt inom energieffektivisering och förnybar energi. Via MCCF stödjer Energimyndigheten exempelvis ett energieffektiviseringsprojekt i Ukraina.

Under 2014 avslutades fonden och Sveriges andel, genom Energimyndigheten har bidragit till en utsläppsminskning på cirka 210 000 ton koldioxidekvivalenter.

TGF: Små och medelstora JI-projekt i Östeuropa

Testing Ground Facility (TGF) var en JI-fond i Östersjöregionen. Deltagarna i TGF var länderna i Norden och Tyskland samt större företag i Östersjöregionen. TGF var aktiv i JI-projekt i Östeuropa, där Ryssland och Ukraina är de viktigaste värdländerna. Sveriges nettobidrag till fonden var cirka 2,7 miljoner Euro. Exempel på projekt som fick stöds via TGF är vindkraftsprojekt i Litauen, biogasprojekt i Estland samt bioenergiprojekt i Ryssland.

Under 2014 avslutades fonden där Sveriges andel, genom Energimyndigheten har gett en utsläppsminskning på cirka 600 000 ton koldioxidekvivalenter.