Hållbar energi i Karibien

Med stöd av Energimyndigheten ska Karibien lättare nå en omställning till förnybar energi och bättre energieffektivisering. Länderna får hjälp med att se till så att nationella åtaganden i Parisavtalet stämmer överens med utvecklingsplaner och styrmedel.

Projekt ska bidra till en hållbar utveckling i samband med att länderna ställer om till förnybara energikällor. Det innebär också bättre energieffektivisering.  Arbetet kommer särskilt fokusera på att stöda implementeringen av klimatplaner (Nationally Determined Contributions, NDC). Projekt är ett samarbete mellan Energimyndigheten och ett nyupprättat klimatcenter i Karibien, Caribbean Community Climate Change Centre (5C).

Under 2016 fokuserade projektet på klimatfinansiering. En väl fungerande modell för finansiering är en förutsättning för att nå en hållbar energiomställning. Dessutom gjordes en genomgång av hur ländernas klimatplaner är förankrade i den nationella styrningen. Slutrapporterna kan laddas ner under länkarna här intill.

År 2017 presenterades resultaten på en regional workshop. Arbetet fortsätter i nära samarbete med 5C för att stöda implementeringen av Karibiska länders klimatplaner, med fokus på energifrågor.

Bakgrund

Länderna i Karibien påverkas mycket av klimatförändringarnas effekter. Havsnivåhöjning och allt aggressivare klimat- och väderomslag drabbar återkommande önationerna. Samtidigt är länderna beroende av import av fossila bränslen.

Situation kräver en hållbar energiplanering, en bättre infrastruktur och en säker energiförsörjning. Höga elpriser är ett stort problem i regionen, liksom försörjningstrygghet. Flera av de befintliga kraftverken är föråldrade och dyra att driva. Anläggningarna behöver antingen bytas ut eller byggas om. Små önationer är särskilt utsatta för klimatförändringarnas effekter och är därför prioriterade samarbetsparter. Länderna i Karibien har också unika möjligheter att utveckla flera olika förnybara energikällor.