Miljömålsplan för Energimyndigheten

Energimyndigheten har antagit en miljömålsplan som syftar till att integrera ett bredare
miljömålsperspektiv i myndighetens arbete.

Genom att mer systematiskt beakta alla miljömål som är relevanta för en viss frågeställning ges ett bättre underlag för beslutsfattarna där synergier och målkonflikter tydliggörs. För 2017 kommer två områden att prioriteras för en särskild insats för att stärka miljömålsperspektivet. Dessa uppdrag är:

  • Regeringsuppdraget om omställning till en fossilfri transportsektor, där uppdraget utgår från miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan men där även andra miljömål behöver beaktas.
  • Energieffektivisering med utgångspunkt i myndighetens strategiska prioritering om detta, där en fördjupad analys över hur energieffektivisering samspelar med flera olika miljömål ska tas fram, för att sen kunna användas i konkreta projekt.

Miljömålsplanen redovisas årligen i årsredovisningen och slutredovisas i årsredovisning 2019.