Projektmyndigheten

Energimyndigheten är officiell svensk projektmyndighet (DNA och DFP) med uppdrag att auktorisera företag och organisationer som vill delta i klimatprojekt inom CDM och JI.

Enligt Marrakechöverenskommelsen ska varje land som deltar utse nationell ansvarig myndighet för CDM respektive JI; Designated National Authority (DNA) för att godkänna deltagande i CDM-projekt och en Designated Focal Point (DFP) för att godkänna deltagande i JI-projekt.

I Sverige har Energimyndigheten utsetts till DNA och DFP och har fått i uppdrag att för Sveriges räkning auktorisera företag och organisationer att delta i CDM- och JI-projekt i andra länder och godkänna JI-projekt i Sverige. Energimyndighetens arbete som Projektmyndighet regleras av Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, Förordning (2004:1205) om handel med utsläppsrätter samt Statens energimyndighets föreskrifter (2012:3) om projektbaserade mekanismer enligt Kyotoprotokollet och EU:s länkdirektiv. Länkar till författningarna finns här sidan. Auktoriserandet samt godkännandet sker genom ett utfärdande av ett Letter of Approval (LoA).

Clean Development Mechanism

Projekt i utvecklingsländer godkänns av CDM-styrelsen (CDM Executive Board) men det krävs förutom värdlandets godkännande även skriftligt godkännande från Sverige om svenska projektdeltagare (köpare av certifierade utsläppsminskningar) finns inom projektet. DNA utfärdar godkännande och auktoriserar svenska deltagare.

Projekten och dess utsläppsminskningar måste i detta fall också kontrolleras av en oberoende kontrollör (Designated Operational Entity, DOE) som tillsätts av CDM-styrelsen.

Läs mer om CDM

Storskalig vattenkraft

För att deltagande i CDM-projekt som omfattar storskalig vattenkraft ska godkännas måste projektet respektera internationella kriterier och riktlinjer för storskalig vattenkraft. Energimyndigheten tillämpar de av medlemsstaterna gemensamt framtagna riktlinjerna för godkännande av storskaliga vattenkraftsprojekt i sin bedömning. Riktlinjerna (engelska) finner du här på sidan.

Läs mer om harmoniseringen av godkännande av CDM-projekt på EU-kommissionens webbplats.

Joint Implementation

För JI-projekt (spår 1) krävs att värdlandet har beslutat om nationella riktlinjer för gemensamt genomförande (JI) och kan visa att det uppfyller vissa krav enligt Kyotoprotokollet. De kan då själva godkänna JI-projekt och överföra utsläppsminskningsenheter (ERUs) till andra länder. Därmed behöver projektet inte godkännas av JI-kommittén, men väl av investerarlandet. Energimyndigheten utfärdar godkännande och auktoriserar svenska deltagare.

JI-projekt (spår 2) godkänns av JI-kommittén (JI Supervisory Committee) men skriftligt godkännande krävs även från Sverige om svensk projektdeltagare (köpare av utsläppsminskningsenheter) finns, samt från värdlandet. Energimyndigheten utfärdar godkännande och auktoriserar svensk deltagare. Även utländska projektdeltagare kan auktoriseras.

Projekten och dess utsläppsreduktioner måste i detta fall också kontrolleras av en oberoende kontrollör (Accredited Independent Entity, AIE) som tillsätts av JI-kommittén.

Läs mer om JI

Joint Implementation i Sverige

JI-projekt i Sverige följer spår 2, se information under föregående rubrik.