Konsulttjänster och kunskapshöjande insatser

Genom konsulthjälp kan ditt företag ta in sakkunskap i utredningar, inför teknikupphandling och teknikutveckling, vid införande av energiledningssystem och planering av ett systematiskt energiarbete, kompetensutveckling med mera. Företaget kan också få stöd för att höja kunskapen hos den egna personalen.

Konsulttjänster

Företag har möjlighet att söka stöd för att anlita en utomstående konsult, för att få sakkunnig hjälp inom forskning och utveckling för energieffektivisering. Konsulttjänsten ska avse ett avgränsat tillfälligt behov och får därför inte vara av fortlöpande slag. Konsultstöd kan ges för till exempel:

Förstudier eller undersökningar inför ett innovativt energieffektiviseringsprojekt, teknikutveckling eller teknikupphandling. Arbete med att genomföra en innovationsupphandling.

Stödnivå: Upp till 50 procent av kostnaderna för konsulttjänster.

Stöd till kunskapshöjande insatser

Stöd för att genomföra kunskapshöjande insatser för att främja forskning och utveckling inom området energieffektivisering. Det kan röra innovation inom energieffektivisering, specifikt kring uppföljning och mätning, eller metoder och verktyg kring mätning och visualisering. Det kan också gälla effektivt arbete med systematiskt och strukturerat energiarbete.

Utgångspunkten är att personalens kompetens ska höjas. Stödet syftar till att öka kunskap hos personalen och kan därför inte avse en specifik process på ett företag. Personalen ska kunna använda sina kunskaper även på ett annat likvärdigt företag.

Stödnivå: Upp till 70 procent av kostnaden.

Ansökan och rapportering

Ansökan av stödet görs via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. Läs mer om hur du ansöker här.

För att kunna söka stödet, ska företaget ha gjort en energikartläggning. Energikartläggningen ska uppfylla Energimyndighetens kriterier, läs mer om kriterierna här. Stöd får inte lämnas för en åtgärd som påbörjats innan en ansökan kommit in till Energimyndigheten.

Vid projektets slut ska en slutrapport skickas in till Energimyndigheten.
Innehållet i en slutrapport kan variera beroende på typ av stöd som företaget får. Läs gärna igenom vad som ska rapporteras för att ditt företag ska få rätt till utbetalning av stöd.