Stöd till innovation och experimentell utveckling

De här stöden vänder sig främst till företag som jobbar med produkter och tjänster som ska öka energieffektiviteten i andra företag. Stöd kan till exempel sökas för att fokusera kring uppdatering eller utveckling av produktionsanläggningar, rådgivning, upphandling och testning av ny teknik, förstudier för forskning och utveckling i verksamheten.

Experimentell utveckling

Stöd kan sökas av de företag som behöver utveckla sin teknik. Här hittar vi demonstrationsprojekt, pilotarbete, testning och validering av nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster.

Även utveckling av nya verktyg eller modeller som har till syfte att underlätta för företag i sitt energieffektiviseringsarbete faller in under denna kategori.

Stöd kan ges till kostnader för:

  • personal, instrument, utrustning, byggnader och mark i den utsträckning och för den tid de används i projektet
  • konsulter och allmänna omkostnader
  • andra driftskostnader till följd av projektet.

Stödnivå: Upp till 45 procent av kostnaden.

Innovationsstödjande tjänster

Företag som utvecklar energieffektiva produkter, processer eller tjänster och som behöver stöd av mer materiell karaktär, till exempel för tillhandahållande av kontorslokaler, databaser, marknadsundersökningar med mera.

Stödnivå: Upp till 50 procent av kostnaden.

Innovationsrådgivning

Företag som utvecklar en ny, energieffektiv lösning och som är behov av rådgivning, där stöd kan sökas för de kostnader som uppstår för rådgivningstjänsten. Alltså kostnader för exempelvis rådgivning och utbildning inom områdena kunskapsöverföring, förvärv, skydd och utnyttjande av immateriella rättigheter samt användning av standarder och föreskrifter som de omfattas av. Avser inte säljhjälp.

Stödnivå: Upp till 50 procent av kostnaden.

Genomförbarhetsstudier

En genomförbarhetsstudie är en förstudie inför ett forsknings- och utvecklingsprojekt (FOU), till exempel inför ett demonstrationsprojekt eller annat som beskrivs under rubriken experimentell utveckling. Studien utförs för att stödja beslutsprocessen genom att lyfta fram projektets starka och svaga sidor, möjlighet och risker samt att identifiera resurser som krävs för att genomföra det, och slutligen utsikterna för att projektet blir en framgång.

Det är kostnaderna för studien som ligger till grund för stödet och studien kan genomföras i egen regi eller med anlitade konsulter. Stöd utgår till företaget som levererar produkten eller tjänsten.

Stödnivå: Upp till 70 procent av kostnaden.

Ansökan och rapportering

Ansökan av stödet görs via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. Läs mer om hur du ansöker här.

För att kunna söka stödet, ska företaget ha gjort en energikartläggning. Energikartläggningen ska uppfylla Energimyndighetens kriterier, läs mer om kriterierna här. Stöd får inte lämnas för en åtgärd som påbörjats innan en ansökan kommit in till Energimyndigheten.

Vid projektets slut ska en slutrapport skickas in till Energimyndigheten.
Innehållet i en slutrapport kan variera beroende på typ av stöd som företaget får. Läs gärna igenom vad som ska rapporteras för att ditt företag ska få rätt till utbetalning av stöd.