Justeringar av kvoter i elcertifikatsystemet

Energimyndigheten återrapporterar idag underlag för tekniska justeringar i elcertifikatsystemet av kvoter för 2022 och 2023. Förslaget innebär att kvoten för 2022 sänks från 0,267 till 0,262 och kvoten för 2023 sänks från 0,271 till 0,262.

Energimyndighetens förslag på grundterm och justeringsterm för år 2022 innebär att kvoten sänks från 0,267 till 0,262 som en följd av tekniska justeringar. Kvoten för år 2023 sänks från 0,271 till 0,264 som en följd av den prognos för kvotpliktig elanvändning som togs fram i samband att kvoterna för 2024–2035 räknades om. Beräkningar är också gjorda utifrån faktisk tilldelning inom övergångsordningen och annullering för år 2020.

Här hittar du rapporten som har överlämnats till regeringen.

NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) kommer att publicera underlag för tekniska justeringar av de norska kvoterna fredag den 21 maj 2021.

Bakgrund

Energimyndighet ska enligt uppdrag i regleringsbrev för år 2021 redovisa underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt.