Grön IT

Mellan 2010 och 2015 hade Energimyndigheten i uppdrag från regeringen att införa grön IT. Vi har fokuserat på inköp samt drift och användning i detta arbete.

Vid anskaffning av skärmar, datorer, skrivare och annan IT-utrustning tas stor hänsyn till produkternas energianvändning. Äldre, mer energikrävande utrustning fasas ut allt eftersom nytt köps in.

Vid drift och användning läggs stort fokus på att minska energianvändningen i myndighetens serverhall. Målet har varit att energiåtgången i serverhallen totalt ska minska trots ökad mängd utrustning och ökat antal användare. Detta mål har uppfyllts. Den el som används består dessutom delvis av den solel som vi själva producerar.

Gamla datorer återanvänds i första hand, uttjänt IT-utrustning skrotas på ett miljövänligt sätt enligt avtal med vår leverantör.