Miljö- och kvalitetspolicy

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem som medför god hushållning med naturresurser och låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat. Härigenom bidrar Energimyndigheten till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Vi utför våra uppgifter med hög kvalitet och hög miljömedvetenhet. Vårt arbete präglas av kompetens, service och öppenhet.

Vi verkar för att de nationella miljökvalitetsmålen nås, med ett särskilt fokus på de områden där Energimyndigheten har ett sektorsansvar.

Vi är ett föredöme för andra genom att vara en av de mest energieffektiva organisationerna i Sverige. De upphandlingar och inköp som vi gör är energieffektiva och kan påverka andra aktörer i samhället till ett mer hållbart beteende.

Vi förebygger och minimerar den negativa miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till.

Vi utvecklar och förbättrar ständigt vårt sätt att arbeta för att nå goda resultat och effektivitet. Lyhördhet inför våra intressenters förväntningar och reaktioner utgör en viktig del i förbättringsarbetet.

Vi följer gällande lagstiftning och andra krav.