Elcertifikat

På denna sida finns statistik om elcertifikatsystemet.

Årsrapport - se listan över publikationer

I högerspalten under "Publikationer" finns länk till den årligt återkommande publikationen om den svensk-norska elcertifikatsmarknaden. Där presenterar vi övergripande information om elcertifikatsystemet med ett avslutande tabellavsnitt.

Kvartalsrapport - se listan över dokument

Rapport som anger status för elcertifikatsmarknaden och som Energimyndigheten uppdaterar kvartalsvis. Den visar elcertifikatsberättigad elproduktion, prisutvecklingen samt information om förväntad kvotpliktig elanvändning. Rapporten innehåller tal för både Norge och Sverige.

Godkända anläggningar

Dokumentet visar anläggningar som är godkända för tilldelning av elcertifikat i Sverige. Listan uppdateras varje dag.

Kvotpliktiga elintensiva aktörer 2019-01-01

Här presenterar vi de företag eller privatperson som är eller har varit registrerade som elintensiv industri enligt lag (2011:1200) om elcertifikat.

Kvotpliktiga 2017

Listan innehåller registrerade kvotpliktiga företag som deklarerat för det års elanvändning och elförsäljning som framgår av dokumentnamnet.

Detaljerade uppgifter elcertifikatsystemet

Dokumentet innehåller uppgift om kvotpliktig el, antal utfärdade samt annullerade elcertifikat, reserv av elcertifikat och kvotpliktsavgift för respektive år. Uppgifterna är sammanställda utifrån deklarationer som kvotpliktiga företag årligen lämnar till Energimyndigheten.

Information kring Planerade Projekt

Planerade projekt

Listan innehåller en sammanställning av offentlig information om planerade projekt i Sverige med olika brytdatum.

Sammanställning av beviljade vindkraftstillstånd som inte utnyttjas

Listan omfattar beviljade tillstånd för landbaserad vindkraft som vunnit laga kraft men som ännu inte har tagits i anspråk. Vindkraftsprojekt som fått tillstånd men som har överklagats är således inte med. I sammanställningen finns bland annat information om hur lång giltighetstid samt igångsättningstid de olika tillstånden har.

NVE:s information om ny elproduktion

NVE sammanställer varje kvartal information om hur mycket nytillkommande elproduktion som är under byggnation i Norge samt hur mycket som givits koncession.

NVE:s lista på koncessionsärenden

I NVEs lista kan man se status per koncessionsärende , kopplade till projekt för utbyggnad av förnybar el i Norge.

Svensk Vindenergi

Branschorganisationen Svensk Vindenergi publicerar varje kvartal statistik på hur mycket vindkraft som har byggts baserat på information om turbinbeställningar från tillverkare av turbiner. De publicerar även en prognos för framtida utbyggnad utifrån en egen bedömning av vilka projekt som kommer att realiseras och när.