På energimarknaderna köps och säljs ett antal olika energivaror. Priset bestäms av utbud och efterfrågan och påverkas av exempelvis skatter, lagstiftning och miljöavgifter.

Energimyndighetens statistik visar prisutvecklingen för ett antal olika energivaror; naturgas, el, trädbränslen, torv, fjärrvärme och villaolja. Statistiken inkluderar i vissa fall avtalstyper och antal leverantörsbyten.

Sett ur elkundens perspektiv består elpriset förenklat av två delar, dels priset för den nättjänst som behövs för överföring av el, och dels priset för elen som används. Kunden kan välja elleverantör och avtalsform. Som figuren nedan visar är avtal om rörligt pris den vanligaste avtalsformen sedan år 2014.

Fördelning av samtliga kunder efter avtalstyp, procent

fördelning avtalstyper

  Kontakt: Lars Nilsson