I kategorin industri och näring ingår industri, bygg och areella näringar. Industrin står för nästan 40 procent av Sveriges energianvändning, bygg för 1 procent och areella näringar för 3 procent.

Industrin använder mest biobränsle och el. Men olika branscher inom industrin använder olika mycket energi och även andra sorters energi. Massa- och pappersindustrin tillsammans med stål- och metallverk samt kemiindustrin står för mer än 75 procent av industrins energianvändning.

Areella näringar består av bland annat av jordbruk, skogsbruk och fiske. Jordbruket är en stor sektor med olika produktionsinriktningar. För växtodling är det framförallt dieselbränsle som används för traktordrift. För djurhållning används mest el generellt till belysning och uppvärmning samt mjölkkylning på mjölkgårdar. Skogsbruket energianvändning utgörs nästan uteslutande av arbetsmaskiner som används för olika moment i skogsbruket. För fisket är energianvändningen till fiskebåtar.

Byggsektorn använder energi till byggnation av hus, anläggningsarbeten och specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet. Byggsektorn använder mest dieselbränsle.

Industrins energianvändning, per bransch, år 2015

 

Procentuell energianvändning för industri och näring per energibärare

 

Kontakt industrin: Katja Åström

Kontakt näring: Lars Nilsson