dcsimg

Beställare och upphandlare

Elkostnaden kan minskas med upp till 90 procent med modernare belysningsteknik. Med stigande elpriser ökar besparingspotentialen. Investeringskostnaden utgör en mycket liten del av belysningsanläggningens totala livscykelkostnad.

Det är viktigt att du som beställare kartlägger antalet armaturer, installerad effekt och drifttid för de olika armaturerna i lokalerna. Då får du ett bra underlag för effektivisering av belysningen. Efter inventeringen är det dags att utvärdera och undersöka mer energieffektiva alternativ.

Vid upphandling av ny belysning är det bra att formulera de krav du vill ställa på belysningen innan du går ut med förfrågningsunderlaget till anbudsgivare.
Förbättringar i energieffektivitet kan ha en initialt hög kostnad men ändå leda till reducerade energikostnader på sikt. Att räkna ut livscykelkostnaden (LCC) är ett bra sätt att ta reda på vad den nya belysningen kommer att kosta.
På sidorna Inventera, Planera, Handla upp, Utvärdera, Riktlinjer för belysning och Livscykelkostnad kan du läsa mer om varje steg i arbetet.

Lägre elkostnad och bättre ljuskvalitet

Modern belysningsteknik ger mycket stora möjligheter att spara energi med bibehållen ljuskvalitet. Genom att byta ut en 15 år gammal belysningsanläggning med armaturer med T8-lysrör och magnetiska driftdon mot moderna armaturer med T5-lysrör och elektroniska HF-don kan man uppnå en energibesparing på över 40 procent.

Även andra moderna armaturer med till exempel keramiska metallhalogenljuskällor eller LED-ljuskällor kan ge stora besparingar. Om man dessutom kombinerar detta med styrsystem och medveten planering är energisparpotentialen 80 procent eller mer. Detta med bibehållen eller förbättrad belysningskvalitet.

Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.