dcsimg

Program, beställargrupper och nätverk

Sveriges riksdag har beslutat att Sverige ska minska energianvändningen i bostäder och lokaler med 20 procent fram till år 2020 och med 50 procent till år 2050. För att nå målen krävs energieffektivisering inom hela sektorn. Det gäller såväl nybyggnation och ombyggnation samt den dagliga driften.

För att nå de högt ställda målen är samverkan mellan aktörer på marknaden, inom forskningen och Energimyndigheten helt avgörande. Energimyndigheten bidrar därför med finansiering och kompetens till nedanstående program, beställargrupper och nätverk.

Energieffektivare miljonprogram

En stor del av Sveriges flerfamiljshus är byggda under åren 1965 – 1975, inom det som brukar kallas miljonprogrammet. Dessa hus är högintressanta när det gäller energieffektivisering eftersom de är många, de liknar varandra och de ligger nu i tur för upprustning. Om fler fastighetsägare satsar på energieffektiv ombyggnad kan den totala energianvändningen för bostadssektorn sjunka rejält. Energimyndigheten stöttar därför projekt för att demonstrera vilka energiåtgärder det lönar sig att satsa på.

Satsningen görs bland annat i ett nätverk med fastighetsägare och anställda från Energimyndigheten som kallas Bebo, Beställargruppen Bostäder. Nätverket driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet och miljöfrågor.

Läs mer om Bebo.

Energieffektivare lokaler

Beställargruppen lokaler, Belok, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare med inriktning på kommersiella lokaler.

Beloks mål är att energieffektiva system och produkter ska komma ut tidigare på marknaden. Utvecklingsprojekten handlar om att effektivisera energianvändningen i fastighetsbranschen samtidigt som funktion och komfort blir bättre.

Läs mer om Belok.

Energieffektivisering av myndigheters lokaler och byggnader

HyLok, nätverket för myndigheters energieffektivisering av lokaler, stöttar myndigheter i deras arbete med energieffektivisering av lokaler och byggnader. HyLok startade hösten 2009. Utifrån ett hyresgästperspektiv ska Hylok arbeta med effektivisering både av verksamhetsel och byggnaders energianvändning.

Läs mer om HyLok

Program för passivhus och lågenergihus

Energimyndigheten har, tillsammans med miljönämnden i Västra Götalandsregionen, finansierat Programmet för Passivhus och lågenergihus som IVL, Svenska miljöinstitutet AB drivit. Målet för programmet har varit att bygga fler hus med lågt energibehov för uppvärmning.   

Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Program för byggnader med mycket låg energianvändning (Lågan) är ett femårigt program som ska stimulera till energieffektiv ny- och ombyggnad. Stöd kan sökas för demonstrationsprojekt och för regionala/lokala samverkansinitiativ. Energimyndigheten finansierar 40 procent. Programmet koordineras och administreras av Sveriges Byggindustrier.
 
Läs mer om Lågan.

Energieffektivare livsmedelslokaler
BeLivs, Beställargruppen Livsmedelslokaler, är ett nätverk och ett samarbete mellan Energimyndigheten, handel och branschorganisationer inom livsmedelssektorn.

Målet är att via demonstration och kompetensutveckling öka andelen energieffektiva livsmedelslokaler. Genom att skapa och förmedla kunskap och goda exempel både inom och utanför nätverket bidrar det till minskad energianvändning i livsmedelslokaler. Det finns idag potential att med energieffektiviserande åtgärder minska elanvändningen i livsmedelsbutiker med 30 procent. Belivs startade i december 2011.

Läs mer om Belivs.

 

Nationellt centrum för energieffektivare vardag

Sustainable Innovation i Sverige AB (Sust) är ett nationellt centrum för energieffektivisering i vardagslivet, som Energimyndigheten stöttar. Huvudsyftet är att bidra till utvecklingen av svenskt näringsliv genom kommersialisering av ny teknik när det gäller transporter, bostäder och lokaler. Projekten omfattar utveckling av lösningar för laddning av elfordon, lokal energiproduktion och ny belysningsteknik.

Läs mer om Sust.

Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.