dcsimg

Svensk vindkraftsproduktion nu över 3 TWh

Tre färska vindkraftsnyheter från Energimyndigheten: I dagarna producerade svensk vindkraft för första gången mer än 3 TWh el på en 52-veckorsperiod. Vindkraft till sjöss är billigare än beräknat. Och webbplatsen Vindlov.se utsågs i går till bästa webb i offentlig sektor vid EPiServer Awards.

Elproduktionen från vindkraften har passerat 3 TWh under de senaste 52 veckorna. Det motsvarar i dag drygt 2,2 % av den totala elkonsumtionen i Sverige. Den årliga ökningen av el producerad från vindkraft har mellan 2003- 2005 varit 50-230 GWh. Från 2006-2009 har den årliga ökningen stigit till mellan 440-570 GWh. I år överstiger ökningen av elproduktionen från vindkraft redan 500 GWh.

– Den första terawattimmen tog 20 år att uppnå, och den andra tog två år. Det är glädjande att den tredje terawattimmen uppnåtts ännu snabbare. Den ökande vindkraftsproduktionen är en viktig komponent för att Sverige ska uppnå målsättningarna för förnybar produktion och för den industriella utvecklingen i Sverige, säger Camilla Rosenberg vid Energimyndigheten.

Under närmaste åren kommer flera större parker i norra Sverige stå klara.

Vindkraft till sjöss billigare än väntat

Lillgrund i Öresund och Vindpark Vänern visar på lönsam och kostnadseffektiv vindkraftsetablering i vatten. Båda etableringarna har erhållit demonstrationsstöd från Energimyndigheten inom de så kallade vindpilotprojekten.

Lillgrund har varit i drift sedan december 2007. Etableringen består av 48 verk och har en årlig produktion på 330 GWh. Investeringskostnaden för parken var 17 200 kr/kW och kostnadseffektiviteten är beräknad till 5,76 kr/års-kWh.

Vindpark Vänern har varit i drift sedan december 2009. Etableringen består av 10 verk. Produktionen för hela året beräknas bli 89,1 GWh. Investeringskostnaden för parken var 18 600 kr/kW och kostnadseffektiviteten beräknas till 6,28 kr/års-kWh.

Enligt Elforsk-rapporten ”El från nya anläggningar”  från 2007 är referenskostnaderna för havsbaserad vindkraft på mellan 21 200-23 200 kr och 7,31-7,86 kr/års-kWh, vilket är betydligt högre än utfallet för pilotprojekten.

– Trots en del fördyringar understiger etableringarna ändå kostnaderna man bedömt för havsbaserad vindkraft och det är mycket positivt. Kunskaper och erfarenheter från etableringarna kan tas till vara och främja en hållbar och kostnadseffektiv utbyggnad för kommande projekt i vattenmiljö, säger Lars Alfrost vid Energimyndigheten.

Vindlov.se prisad webbplats

I går utsågs vindlov.se till bästa webb offentlig sektor vid EPiServer Awards. Vindlov.se är en webbplats om tillståndsfrågor för vindkraftverk som tagits fram i samarbete mellan omkring 20 offentliga myndigheter och organisationer. Vindlov riktar sig i första hand till vindkraftprojektörer samt handläggare på myndigheter, länsstyrelser och kommuner, men även till intresserade privatpersoner och andra aktörer.

– Alla myndigheter som står bakom vindlov.se är givetvis mycket hedrade över priset. Vi tycker själva att webbplatsen är ett bra exempel på gott samarbete mellan ett stort antal myndigheter, sakverksamhet och IT-stöd, säger Jörg Neubauer vid Energimyndigheten

Juryns motivering:

"På vindlov.se kan alla intressenter som efterfrågar eller ger tillstånd för vindkraftverk få all nödvändig information för planering, etablering och drift av vindkraft. Några av de framträdande e-tjänsterna är handboken med integrerat kartstöd (GIS) och kontaktväg till handläggare på de ansvariga centrala myndigheterna. Webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven för myndigheter och mycket arbete har lagts ner på att göra vindlov.se mer tillgänglig för webbens olika målgrupper."

Mer information:

Camilla Rosenberg, Energimyndigheten, telefon 016-544 21 08
Lars Alfrost, Energimyndigheten, telefon 016-544 20 34
Jörg Neubauer, Energimyndigheten, telefon 016-544 21 48

https://www.vindlov.se/

Energimyndigheten 016-544 2000
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 833 26 Strömsund

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.