Aktör inom el

Som aktör inom elförsörjningen har du och din verksamhet en mycket viktig roll för samhällets funktionalitet. En incident eller avbrott i elförsörjningen kan leda till stora konsekvenser för företag och privatpersoner.

Även om alla aktörer inom elförsörjningen har en viktig roll för samhället, så är det inte alla aktörer som omfattas av lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Kriterier

För att vara en samhällsviktig leverantör rörande el ska din verksamhet uppfylla minst ett av följande kriterier;

 1. Elöverföring som tillhandahålls av certifierat transmissionsnätsföretag enligt lagen (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el

 2. Elöverföring i regionnät enligt definitionen i 2 § 8 p. Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2012:4) om redovisning av nätverksamhet.

 3. Eldistribution till elanvändare med styrel prioritetsklass 1–5 enligt 5 § förordningen (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare.

 4. Elproduktion som är ansluten till stam- eller regionnät med undantag för industrimottryck eller annan elproduktion direkt ansluten till industri.

 5. Elhandel som bedrivs av den som åtagit sig balansansvar i enlighet med ellagen (1997:857)

Ytterligare kriterier

Är din verksamhet dessutom

 • etablerad i Sverige,
 • beroende av nätverk eller informationssystem för att leverera tjänsten.
 • bedriver en verksamhet där en incident i nätverk och informationssystem skulle medföra en betydande störning vid tillhandahållandet av tjänsten.

Då har du en skyldighet enligt lag (2018:1174) att göra följande:

 1. Så snart som möjligt anmäla er till Energimyndigheten som en leverantör av samhällsviktig tjänst.
 2. Bedriva ett systematiskt och riskbaserat säkerhetsarbete
 3. Aktivera incidentrapporteringskonto hos MSB.

Till anmälan för leverantör av en samhällsviktig tjänst.

 

 

Personuppgifter

Om det sker förändringar vad gäller kontaktpersoner eller om du och din verksamhet inte längre kan betraktas som leverantör av samhällsviktiga tjänster, måste du så snart som möjligt informera respektive tillsynsmyndighet om detta.

Vid anmälan behandlas personuppgifter i syfte att förbereda incidentrapportering till MSB. Tillsynsmyndigheterna överför namn, e-postadress och mobiltelefonnummer till MSB i syfte att skapa ett personligt incidentrapporteringskonto som krävs för att rapportera incidenter enligt MSB:s föreskrifter för incidentrapportering.

Såhär hanterar Energimyndigheten dina personuppgifter.