Aktör inom gas

Som aktör rörande gasförsörjningen har du och din verksamhet en mycket viktig roll för samhällets funktionalitet. En incident eller avbrott i exempelvis naturgasförsörjningen, kan leda till stora konsekvenser för företag och privatpersoner.

Även om alla aktörer inom gasförsörjningen har en viktig roll för samhället, så är det inte alla aktörer som omfattas av lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Kriterier

För att vara en samhällsviktig leverantör rörande gasförsörjningen ska din verksamhet uppfylla minst ett av följande kriterier;

  1. Systemansvarstjänst för transmission (TSO),
  2. Systemansvarstjänst för distributionssystem (DSO),
  3. Handel och leverans av naturgas, eller
  4. Kondensering av naturgas samt hantering av kondenserad naturgas som omfattar minst 20 GWh per år.

Ytterligare kriterier

Är din verksamhet dessutom

  • etablerad i Sverige,
  • beroende av nätverk eller informationssystem för att leverera tjänsten.
  • bedriver en verksamhet där en incident i nätverk och informationssystem skulle medföra en betydande störning vid tillhandahållandet av tjänsten.

Då har du en skyldighet enligt lag (2018:1174) att göra följande:

  1. Så snart som möjligt anmäla er till Energimyndigheten som en leverantör av samhällsviktig tjänst.
  2. Bedriva ett systematiskt och riskbaserat säkerhetsarbete
  3. Aktivera incidentrapporteringskonto hos MSB.

Till anmälan för leverantör av en samhällsviktig tjänst.

Personuppgifter

Om det sker förändringar vad gäller kontaktpersoner eller om du och din verksamhet inte längre kan betraktas som leverantör av samhällsviktiga tjänster, måste du så snart som möjligt informera respektive tillsynsmyndighet om detta.

Vid anmälan behandlas personuppgifter i syfte att förbereda incidentrapportering till MSB. Tillsynsmyndigheterna överför namn, e-postadress och mobiltelefonnummer till MSB i syfte att skapa ett personligt incidentrapporteringskonto som krävs för att rapportera incidenter enligt MSB:s föreskrifter för incidentrapportering.

Såhär hanterar Energimyndigheten dina personuppgifter.