Aktör inom olja

Som aktör rörande olja, i form av flytande petroleumbaserade och förnybara drivmedel och bränslen, har du och din verksamhet en mycket viktig roll för samhällets funktionalitet.

En incident eller avbrott i leveransen, kan leda till stora konsekvenser för företag och privatpersoner. Även om alla aktörer rörande olja, i form av flytande petroleumbaserade och förnybara drivmedel och bränslen, har en viktig roll för samhället, så är det inte alla aktörer som omfattas av lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Kriterier för oljeleverantörer

För att vara en samhällsviktig leverantör rörande olja i form av flytande petroleumbaserade och förnybara drivmedel och bränslen, ska din verksamhet uppfylla minst ett av följande kriterier;

 1. Tjänsterna import, export, produktion, raffinering, bearbetning eller försäljning som hanterar minst
  a) 500 000 ton/år för petroleumbaserade drivmedel och bränslen eller
  b) 50 000 ton/år biodrivmedel och biobränslen.

 2. Tillhandahållande av drivmedelslager och depåer;
  a) med sammanlagd kapacitet på minst 100 000 m3,
  b) med sammanlagd kapacitet på minst 20 000 m3 och med avgörande betydelse för regional försörjning, eller
  c) med sammanlagd kapacitet om minst 10 000 m3 för jetbränsle

 3. Överföringstjänst i ledningar, egen överföring eller logistik för flytande drivmedel och bränslen med kapacitet för
  a) 500 000 ton/år, eller
  b) 250 000 ton/år för jetbränsle.

En tjänst enligt första stycket punkt 1–3 som utförs för eget bruk inom industriområde omfattas inte.

Depåområden där flera leverantörer har cisterner med gemensam lastnings-eller lossningsutrustning ska betraktas som ett drivmedelslager vid beräkning av volym.

Ytterligare kriterier

Är din verksamhet dessutom

 • etablerad i Sverige,
 • beroende av nätverk eller informationssystem för att leverera tjänsten.
 • bedriver en verksamhet där en incident i nätverk och informationssystem skulle medföra en betydande störning vid tillhandahållandet av tjänsten.

Då har du en skyldighet enligt lag (2018:1174) att göra följande:

 • Så snart som möjligt anmäla er till Energimyndigheten som en leverantör av samhällsviktig tjänst.
 • Bedriva ett systematiskt och riskbaserat säkerhetsarbete
 • Aktivera incidentrapporteringskonto hos MSB.

Till anmälan för leverantör av en samhällsviktig tjänst.

Personuppgifter

Om det sker förändringar vad gäller kontaktpersoner eller om du och din verksamhet inte längre kan betraktas som leverantör av samhällsviktiga tjänster, måste du så snart som möjligt informera respektive tillsynsmyndighet om detta.

Vid anmälan behandlas personuppgifter i syfte att förbereda incidentrapportering till MSB. Tillsynsmyndigheterna överför namn, e-postadress och mobiltelefonnummer till MSB i syfte att skapa ett personligt incidentrapporteringskonto som krävs för att rapportera incidenter enligt MSB:s föreskrifter för incidentrapportering.

Såhär hanterar Energimyndigheten dina personuppgifter.