Digitala möten i offentlig verksamhet

Energimyndigheten utlyser medel för att upprätta ett nationellt projektkontor inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Det nationella projektkontoret ska stödja offentliga aktörer på kommunal och regional nivå med att implementera digitala (resfria) möten.

Sista dag för ansökan 2018-05-14 12:00
Målgrupp

Regionala offentliga aktörer

Energimyndigheten ger nu offentliga lokala och regionala aktörer möjlighet att söka medel för att upprätta och driva ett nationellt projektkontor som ska stödja offentliga aktörer på kommunal och regional nivå med att implementera digitala möten.

Digitala möten har god potential att minska energianvändning och klimatpåverkan i form av minskade koldioxidutsläpp. Att ersätta resor i tjänsten med digitala möten ger, förutom en minskad klimatpåverkan, ävenen positiv effekt på andra miljökvalitetsmål och bidrar samtidigt till flera andra nyttor.

Syftet med projektkontoret är att stödja offentliga aktörer på kommunal och regional nivå med att implementera digitala möten. Implementeringen ska ske enligt REMM:s metod för digitala möten i samverkan med Trafikverkets REMM-projekt.

Vem kan ansöka om stöd?

Den sökande ska vara en offentlig aktör på lokal eller regional nivå, exempelvis kommun, landsting, regionala energikontor, aktörer med regionalt utvecklingsansvar eller länsstyrelser. Det är önskvärt att projektet bedrivs i samverkan mellan flera aktörer. Samverkan ska även ske med Trafikverkets REMM-projekt.

Utlysningen ska stödja följande:

Medlen inom denna utlysning ska användas till:

  1. Rekrytering och beslut: kontakta, engagera och skriva överenskommelser med offentliga aktörer som vill ingå i projektet. Stödja aktörer som behöver en policy, en förstudie och/eller en kostnadsnyttoanalys för politiskt beslut.
  2. Implementering: ge organisationerna stöd att integrera digitala möten i verksamheten enligt 10-stegsmetoden, genom handledning och stöd från uppstart till drift och genom att etablera nätverk.
  3. Utveckling och uppföljning: samordna och stödja med metoder för utveckling och uppföljning gällande tillämpning och effekter av digitala möten.

Vad kan stödet användas till?

Medlen får användas till den nollmätning som ska utföras och dokumenteras för medverkande organisationer, samt till utvärderingen avseende effekter på energianvändning och andra nyttor vid projektets slut. Medlen får vidare användas till att dokumentera och kommunicera utvecklingen och användningen av digitala möten och dess effekter för medverkande organisationer under projektets gång. Medlen får även användas till samverkan och erfarenhetsutbyten med andra nationella myndigheter.

Medlen får dock inte användas till att ge finansiellt stöd till de offentliga aktörer som är målgrupp för projektet.

Projekt som beviljas stöd inom utlysningen ska kunna bedrivas under perioden 18 juni 2018 till 31 oktober 2020.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:


Utlysningsarkivet