Forsknings- och innovationsprojekt för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser

Energimyndigheten välkomnar ansökningar för projekt inom Innovationsfrämjande insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser samt för forsknings- och innovationsprojekt inom Industriklivet.

Sista dag för ansökan 2018-10-16 16:00

Utlysningen är gemensam för de båda ovanstående regeringsuppdragen där medel kan sökas för projekt som bidrar till att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser. Mer information om syfte och innehåll i de två regeringsuppdragen hittar du via länkar till höger. Sista dag för att lämna in ansökningan:

16 oktober 2018 kl. 16.00

I denna utlysning efterfrågas behovsdrivna forsknings- och innovationsprojekt gällande tekniker och lösningar som bedöms ha möjlighet att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser och/eller införande eller ökad användning av förnybara energibärare i industrin. Stöd kan även komma att ges till innovationskluster.

Utlysningen syftar också till att främja införande och spridning av tekniker för minskade utsläpp och/eller förnybara energibärare, liksom att skapa förutsättningar för teknikexport.

Stöd till genomförbarhetsstudier, investerings- samt pilot- och demonstrationsprojekt ges inom Industriklivets parallella utlysning.

Så här ansöker du

Ytterligare information och bedömningskriterier hittar du i den fullständiga utlysningstexten.

Ansökan lämnas i första hand via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen (välj utlysning Industriklivet och sedan FoI-projekt för din ansökan).

Detaljerad information om ansökningsprocessen finns i dokumentet "Anvisningar för ansökan" som finns länkad i högerkanten. Ansökan ska i första hand skrivas på svenska och vara komplett när den lämnas in. Till ansökan ska en bilaga bifogas som innehåller uppgifter om:

  • Antal anställda, årsomsättning och balansomslutning om sökanden är ett företag
  • En uppskattning om minskade processrelaterade växthusgasutsläpp till följd av projektet, direkt och på sikt
  • En upplysning om allt annat offentligt stöd som sökanden eller någon annan har sökt eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan avser

Ambitionen är att ansökningarna ska vara granskade och beslutade inom tre till sex månader. Om det sökta stödet är i den omfattning att det krävs ett godkännande av EU-kommissionen är tiden från ansökan till beslut längre.


Utlysningsarkivet