Integrering av energi- och klimataspekter

Energimyndigheten utlyser omkring 45 miljoner kronor inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Projekt som kan få stöd inom utlysningen ska bidra till att öka kunskapen och kapaciteten att integrera energi- och klimataspekter i fysisk planering eller offentlig upphandling. Stödet kan sökas av offentliga aktörer på lokal och regional nivå.

Sista dag för ansökan 2018-08-30 12:00

Energimyndigheten ger offentliga lokala och regionala aktörer möjlighet att söka medel för att öka kunskapen och kapaciteten att implementera och utveckla energi- och klimataspekterna i fysisk planering och offentlig upphandling. Medlen får användas till att implementera, utveckla och följa upp åtgärder som identifierats som viktiga för energiomställning och minskad klimatpåverkan men där det saknas kunskap eller kapacitet för genomförande.

Syftet är att åstadkomma energiomställning och minskad klimatpåverkan på lokal och regional nivå genom strategisk och effektiv tillämpning av befintlig lagstiftning med fokus på Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och lagen om offentlig upphandling (LoU).

Vem kan ansöka om stöd?

Den sökande ska vara någon offentlig aktör på lokal eller regional nivå, exempelvis kommun, landsting, regionala energikontor, aktörer med regionalt utvecklingsansvar eller länsstyrelser. Projekt som involverar flera kommuner och regionala aktörer i samverkan premieras. Stödet kan enbart sökas av offentliga aktörer.

Utlysningen ska stödja följande:

Utlysningen syftar till att främja energiomställning och minskad klimatpåverkan på lokal och regional nivå. Medlen får användas till att implementera, utveckla och följa upp åtgärder som identifierats som viktiga för energiomställning och minskad klimatpåverkan men där det saknas kunskap eller kapacitet för genomförande

Exempel på projekt som kan få stöd är:

  • Implementering eller utveckling av processer, arbetssätt, metoder och verktyg som stödjer samverkan,
    samordning och integrering av energi- och klimataspekter i strategiskt planerings- och utvecklingsarbete. Projekten kan exempelvis omfatta planering för en effektivare energianvändning eller planering för ökad andel, eller tydligare förutsättningar för, förnybar energi. Projekten kan också handla om hur det lokala energisystemet kan bli mer robust genom den fysiska planeringen.
  • Implementering och utveckling av olika verktyg vid offentlig upphandling, så som behovsanalys, marknadsdialog och olika sätt att ställa energi- och hållbarhetskrav, i syfte att främja offentliga aktörer att bli föregångare i upphandling av mer energieffektiva lösningar.

  • Uppföljning och utvärdering av hur väl beslutade intentioner kring energiomställning och minskad klimatpåverkan i strategiska beslut och planer följs. Projekten kan också handla om framtagande av mätbara indikatorer, statistik eller liknande åtgärder.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:


Utlysningsarkivet