RE:Source: Verktyg för bedömning av resurseffektivitet

Sök stöd för att utveckla verktyg som kan bidra till mer resurseffektiva och miljömässigt hållbara produkter eller tjänster. Inom innovationsprogrammet RE:Source utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas cirka fem miljoner kronor.

Sista dag för ansökan 2018-08-29 23:59
Utlysta medel Cirka 5 miljoner kronor

Utlysningen syftar till att stödja utveckling, utvärdering och/eller implementering av verktyg för en kvantitativ bedömning av resurseffektivitet för produkter och tjänster.

Projektresultaten ska bidra till praktiskt användbara verktyg. De bör också ha potential att fungera som underlag för nya eller förbättring av befintliga, nationella eller internationella standarder för beräkning av resurseffektivitet och miljömässig hållbarhet för produkter och tjänster. I projekten ska ingå planering och åtgärder för att säkerställa en bred användning av resultaten.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till aktörer med verksamhet i Sverige såsom:

  • företag,
  • offentliga aktörer
  • ideella föreningar,
  • branschorganisationer,
  • forskningsinstitut,
  • universitet och högskolor.

För utlysningen gäller att:

Beviljade projekt förväntas reservera arbetstid motsvarande fem arbetsdagar för möten och samverkan med övriga inom utlysningen beviljade projekt.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 15 november 2018 och som längst pågå till 31 maj 2020.

Observera att ansökningar som inte uppfyller de formella kraven enligt utlysningstexten (avsnitt 5) kan komma att avvisas.

Kontakt:

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Frågor om programmet RE:Source samt utlysningens innehåll och inriktning:

Johan Felix, innovationsledare för RE:Source, Chalmers Industriteknik.

Frågor om ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor:

Jenny Köhler, utlysningsansvarig, Energimyndigheten.

Coralie Chasset, stf utlysningsansvarig, Energimyndigheten.


Utlysningsarkivet