Samordningsnätverk

Energimyndigheten utlyser omkring 5 miljoner kronor för att fördjupa eller utveckla pågående samordningsnätverk inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Stödet kan sökas av offentliga aktörer på lokal och regional nivå.

Sista dag för ansökan 2018-08-30 12:00

Energimyndigheten har sedan 2016 stöttat energi- och klimatstrategiska samordningsnätverk inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling. Nätverken syftar till att samordna specifika insatsområden inom energi och klimat för att stärka samverkan mellan aktörer, öka kunskap och kapacitet i organisationerna samt att hitta synergier utifrån liknande verksamhetsområden.

Energimyndigheten utlyser nu medel som syftar till att fördjupa och utveckla befintliga samordningsnätverk inom programmet. Nätverk som kan få stöd genom andra utlysningar inom programmet eller som redan finansieras av andra statliga medel kan dock inte få fortsatt stöd. Det ska också tydligt framgå i ansökan vad sökta medel bidrar till för extra nytta jämfört med redan befintlig verksamhet.

Vem kan ansöka om stöd?

Den sökande ska vara någon offentlig aktör på lokal eller regional nivå, exempelvis kommun, landsting, regionala energikontor, aktörer med regionalt utvecklingsansvar eller länsstyrelser.

Utlysningen ska stödja följande:

Utlysningen syftar till att ge stöd till pågående samordningsnätverk inom programmet vars uppdrag är att samordna specifika insatser för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Projekten kan syfta till att utveckla och stärka samverkan och erfarenhetsutbyten mellan aktörer på lokal och regional nivå, bidra till kunskapsöverföring av metoder, verktyg och arbetssätt mellan offentliga organisationer samt hitta synergier utifrån liknande verksamhetsområden. Nätverksarbete som kan få stöd inom andra utlysningar i programmet kan dock inte ges fortsatt stöd.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:


Utlysningsarkivet