Utlysning nr 2 inom TERMO programmet

Energimyndigheten utlyser omkring åtta miljoner kronor inom forsknings- och innovationsprogrammet TERMO – värme och kyla för framtidens energisystem. I denna utlysning välkomnas projektförslag kring innovationsklusterverksamhet inom programmets område. Sista ansökningsdag är 16 maj 2018.

Sista dag för ansökan 2018-05-16
Utlysta medel Omkring åtta miljoner kronor

Programmets syfte är att bidra till utveckling av värme och kyla för framtidens energisystem. Detta inkluderar tillvaratagande av energiresurser, resurseffektiv användning och samspel med andra energibärare. Såväl det tekniska systemet som aktörer och de spelregler som omgärdar systemet och samspelet ingår i programmet. Programmet ska dessutom bidra till att stärka den svenska konkurrenskraften genom kompetensuppbyggnad och innovationer för jobb och klimat inklusive exportmöjlighet för svenskt näringsliv.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till alla aktörer med näringslivsanknytning som kan koordinera innovationsklusterverksamhet. Klusterorganisationen (dvs. sökanden) ska vara en aktör som bedriver ekonomisk verksamhet, såsom branschorganisationer, offentlig sektor samt företag eller institut med anknytning till det angivna området.

Stor vikt läggs inom programmet på aktiviteter som ska främja att resultat från forsknings- och innovationsprojekt (FoI-projekt) får goda förutsättningar att komma till nytta på framtidens värme- och kylamarknader. Därför ställs vissa krav på innovationsklustersverksamhet inom programmet.

Förutsättningar för ansökan

Innovationskluster som får stöd inom programmet ska bidra till de effektmål som Energimyndigheten pekat ut i sin strategi för värme och kyla:

Energiresurser

Energi för värme och kyla utgörs av återvunnen och förnybar energi. Överskottsvärme från olika sektorer nyttiggörs och kommer samhället till nytta.

Samspel i energisystemet

Samspel mellan värme och kyla och andra energibärare bidrar till ett resurs- och kostnadseffektivt energisystem samt en trygg energiförsörjning.

Resurseffektiv användning

Värme- och kyla används på ett resurseffektivt sätt med minimal miljöpåverkan. Användarna drar nytta av konkurrenskraftiga priser på lokala marknader.

Innovation för jobb och klimat

Näringslivet, offentliga aktörer och forskningsaktörer i Sverige är världsledande inom innovation för klimatsmart värme och kyla. Produkter, systemlösningar och tjänster är konkurrenskraftiga på en global marknad.

Programmets resultatmål framgår av bilaga 3 i den fullständiga utlysningstexten.

Projekt som beviljas stöd kan starta tidigast 1 september 2018 och kan pågå till 1 september 2020 med möjlighet till att söka stöd för fortsatt verksamhet i en ny etapp.

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Ansökan ska beskriva aktiviteter som främjar energi- och resurseffektivitet och klimat relevans och innehålla tydliga del- och slutmål relaterade till effektmålen som Energimyndigheten pekat ut i sin strategi för värme och kyla.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:


Utlysningsarkivet