Utveckla framtidens marknader för klimat- och resurseffektiva material och produkter

År 2045 ska Sverige ha nollutsläpp av växthusgaser. Då bör klimat- och resurseffektiva material och produkter dominera marknaden. Vill du bidra till utvecklingen av framtidens klimat- och resurseffektiva marknader? Genom forskning, utveckling eller test av nya metoder eller verktyg? Sök stöd senast den 2 maj 2018!

Sista dag för ansökan 2018-05-02 00:00
Utlysta medel Cirka 27 miljoner kronor

Projekt som får stöd inom utlysningen ska ha goda förutsättningar att bidra till att utveckla framtidens marknad för klimat- och resurseffektiva material och produkter.

Vem kan söka stöd?

Alla typer av aktörer (som är en juridisk person) som kan bidra till utlysningens långsiktiga mål, kan söka stöd inom utlysningen:

  • Företag: materialleverantörer, bygg- och anläggningsföretag, företag som tillverkar konsumentprodukter, IT-företag, aktörer på finansmarknaden, branschorganisationer, andra näringslivssammanslutningar med flera.
  • Forskare inomakademi och institut, såväl inom natur- och teknikvetenskap som samhällsvetenskap och tvärvetenskap.
  • Andra relevanta aktörer.

Energimyndigheten välkomnar särskilt projekt som drivs av flera olika aktörer i exempelvis en bransch eller värdekedja, gärna tillsammans med forskare.

Vad kan jag söka stöd för?

Utlysningen stödjer forskning, utveckling och demonstration. Det innebär att ni kan få stöd för att:

  • Utveckla verktyg eller metoder.
  • Testa nya verktyg eller metoder.
  • Ta fram forskningsbaserad kunskap till stöd för ovanstående.

Till exempel kan stöd sökas för forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt kring:

  • Märkning, spårbarhet och kommunikation av klimat- och resursprestanda, sett ur ett livscykelperspektiv. Exempelvis till stöd för utveckling av EU:s initiativ för miljöanpassade produkter, branschspecifika arbetssätt eller miljömärkning. Exempelvis IT-verktyg och marknadsföringsverktyg som kan komma till användning för en bredd av företag (verktyg som är specifika för ett enskilt företag får inte stöd inom utlysningen).
  • Kravställning på klimat- och resurseffektivitet. Exempelvis kopplat till hjälpmedel för kravställning inklusive funktionsupphandling och stöd för ändamålsenlig viktning av krav, ekodesigndirektivarbete, utveckling av ägardirektiv eller andra styrmedel.
  • Samverkan i värdekedjan liksom andra arbetssätt och affärsmodeller för att utveckla marknaden för klimat- och resurseffektiva material och produkter. Exempelvis affärsmodeller, samverkansformer för att stödja lärande i branscher och värdekedjor med mera.
  • Finansmarknadens förutsättningar att bidra i utvecklingen av produktion av klimat- och resurseffektiva material och produkter. Exempelvis modeller för finansiell riskanalys vid investering eller kreditgivning, riskrapporteringsformer, finansieringsverktyg som gröna obligationer med mera.

Alla projekt ska inkludera samverkan med aktörer som, på sikt, skulle kunna använda projektets resultat i sin verksamhet. Projekt ska även redovisa hur projektets resultat ska nyttiggöras och spridas i en särskild bilaga till ansökan.

Projekt som beviljas stöd kan starta tidigast 1 september 2018 och kan som längst pågå till 31 december 2021.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:


Utlysningsarkivet