10.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 76/1


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1187 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av värmepannor för fastbränsle och paket med en värmepanna för fastbränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning

(Offentliggörande av titlar och referenser för övergångsmetoder för mätning och beräkning (1) för tillämpningen av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/1187, särskilt bilagorna VIII och X)

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 076/01)

Parameter

Organisation

Referens/titel

Anmärkningar

(1)

(2)

(3)

(4)

Värmepannor för fastbränsle, inbegripet kondenserande värmepannor och kraftvärmepannor för fastbränsle

Allmänna villkor för provning

CEN

EN303-5:2012 Värmepannor för fasta bränslen, manuellt och automatiskt matade, nominellt avgiven effekt upp till 500 kW – Terminologi, krav, provning och märkning, 5.7 Genomförande av prestandatestet för pannor

Kondenserande värmepannor ska testas i kondensorläge.

Den tillämpliga dellasten (30 % eller 50 %) ska användas istället för den lägsta värmeeffekten.

Nyttoverkningsgrad vid nominell avgiven värmeeffekt ηn

CEN

EN303-5:2012, 3.15 Värmepannans verkningsgrad, 5.10.3.1 Direkt metod

Motsvarar ηK mätt vid nominell avgiven värmeeffekt Pr , men med Q och QB uttryckta i kalorimetriskt (övre) värmevärde.

Nyttoverkningsgrad vid tillämpad dellast ηp

CEN

EN303-5:2012, 3.15, 5.10.3.1

Motsvarar ηK mätt vid tillämpad dellast (30 % eller 50 %), men med Q och QB uttryckta i kalorimetriskt (övre) värmevärde.

Nyttiggjord avgiven värme vid nominell avgiven värmeeffekt Pn

CEN

EN303-5:2012, 3.6 avgiven värme

Motsvarar avgiven värme Q mätt vid en nominell avgiven värmeeffekt Pr , men uttryckt i kalorimetriskt (övre) värmevärde.

Nyttiggjord avgiven värme vid tillämpad dellast Pp

CEN

EN303-5:2012, 3.6

Motsvarar avgiven värme Q mätt vid tillämpad dellast (30 % eller 50 %), men uttryckt i kalorimetriskt (övre) värmevärde.

Nominell avgiven värmeeffekt Pr

CEN

EN303-5:2012, 3.7 Nominellt avgiven effekt, 5.8.2 Bestämning av den nominella avgivna effekten

Motsvarar nominell avgiven effekt QN (när den mäts med rekommenderat bränsle), men uttryckt i kalorimetriskt (övre) värmevärde.

Elförbrukning vid maximal värmeeffekt elmax

CEN

EN303-5:2012, 5.8.5 Elförbrukning

EN15456:2008, Värmepannor – Elförbrukning för värmegeneratorer – Systemgränser – Mätningar)

Motsvarar Paux 100 i punkt 3.4.1 i EN15456:2008, men eventuell elförbrukning av en backup-värmare och ingående anordningar för sekundär rening beaktas inte.

Elförbrukning vid lägsta värmeeffekt elmax

CEN

EN303-5:2012, 5.8.5

EN15456:2008

Motsvarar Paux, g i punkt 3.4.1 i EN15456:2008 mätt vid tillämplig dellast (30 % eller 50 %), men eventuell elförbrukning av en backup-värmare och ingående anordningar för sekundär rening beaktas inte.

Effektförbrukning i standbyläge PSB

CEN

EN303-5:2012, 5.8.5

EN15456:2008

Motsvarar Paux sb , men eventuell elförbrukning av ingående anordningar för sekundär rening beaktas inte.

Torrt kalometriskt (övre) värmevärde GCVmf

CEN

EN 14918:2009, Fasta biobränslen – Bestämning av kalorimetriskt värmevärde, 10.4 Redovisning av resultat

Motsvarar qV, gr, d

Bränslets fukthalt M

CEN

EN 14918:2009, 10.4

Motsvarar Mar , men uttryckt som bråkdel istället för i procent

Egenskaper för ved, fukthalt ≤ 25 %

CEN

EN303-5:2012, tabell 7 – testbränslen, vattenhalt och askhalt för ved

 

Egenskaper för träflis, fukthalt 15–35 %

CEN

EN303-5:2012, tabell 7, vattenhalt och askhalt för träflis B1

 

Egenskaper för träflis, fukthalt > 35 %

CEN

EN303-5:2012, tabell 7, vattenhalt och askhalt för träflis B2

 

Egenskaper för komprimerat trä i form av pellets eller briketter

CEN

EN303-5:2012, tabell 7, vattenhalt och askhalt för komprimerat trä

 

Egenskaper för sågspån, fukthalt ≤ 50 %

CEN

EN303-5:2012, tabell 7, vattenhalt och askhalt för sågspån

 

Egenskaper för bituminös stenkol

CEN

EN303-5:2012, tabell 7, vattenhalt, askhalt och flyktiga ämnen för bituminös stenkol

 

Egenskaper för brunkol (inbegripet briketter)

CEN

EN303-5:2012, tabell 7, vattenhalt, askhalt och flyktiga ämnen för brunkol

 

Egenskaper för koks

CEN

EN303-5:2012, tabell 7, vattenhalt, askhalt och flyktiga ämnen för koks

 

Egenskaper för antracit

CEN

EN303-5:2012, tabell 7, vattenhalt, askhalt och flyktiga ämnen för antracit

 

Egenskaper för brikettblandningar med fossila bränslen

Europeiska kommissionen

I ”anmärkningar”

Vattenhalt (mottagen) ≤ 14 %; askhalt 5 ± 2 %; flyktiga ämnen < 18 %

Egenskaper för brikettblandningar med biomassa (30–70 %)/fossila bränslen

Europeiska kommissionen

I ”anmärkningar”

Vattenhalt (mottagen) ≤ 14 %; askhalt 5 ± 2 %; flyktiga ämnen 20 % till 60 %

Kraftvärmepannor för fastbränsle

Eleffektivitet ηel, n

CEN

FprEN50465:2013, Gasutrustningar – Kraftvärmeenheter med högst 70 kW nominell tillförd effekt), 7.6.1 Verkningsgrad (Hi)

Motsvarar ηHs, el, CHP_100+Sup_0 , men där formelns nämnare är anpassad till tillförsel av fastbränsle och representerar det kalorimetriska (övre) värmevärdet.


(1)  Det är meningen att dessa övergångsmetoder så småningom ska ersättas av en eller fler harmoniserade standarder. När så skett kommer det att hänvisas till de harmoniserade standarderna i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artiklarna 9 och 10 i direktiv 2009/125/EG.