Energikartläggningens innehåll

Tänk på att det är viktigt att hela företagets energianvändning kartläggs, även byggnader och transporter. Utan en helhetsbild är det svårt att se energibesparingspotentialen. Här får du information om vad energikartläggningen ska innehålla för att företaget ska få stöd.

En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används i verksamheten och hur energin är fördelad i olika delar av verksamheten. Energikartläggningen innehåller även en analys som ger konkreta förslag på åtgärder för energieffektivisering.

Vad ska energikartläggningen omfatta?

Energikartläggningen ska avse all energianvändning och tillförsel av energi i företaget. Energikartläggningen ska beskriva:

 • Tillförsel och användning av energi för verksamheten inklusive byggnader och transporter.
 • Årlig tillförd energi fördelad på verksamhetens produktionsprocesser, övriga processer samt eventuella leveranser till omgivande samhälle. Den tillförda energin ska anges i megawattimmar (MWh) och kronor för respektive energislag.
 • Förslag till åtgärder för energieffektivisering som i sig ska innehålla:
  - en beskrivning av åtgärden
  - en bedömning av besparingspotentialen i megawattimmar (MWh) och kronor
  - kostnad för genomförande av åtgärden - en företagsekonomisk kalkyl.

Vad ska energikartläggningsrapporten innehålla?

För att företaget ska få stödet utbetalt krävs att energikartläggningsrapporten innehåller en viss typ av information. Energikartläggningsrapporten ska innehålla:

 • Sammanfattning som inkluderar en översikt av energianvändningen, uttryckt i megawattimmar (MWh) och kronor, dess fördelning i verksamheten och förslag till åtgärder.
 • Inledning som beskriver energikartläggningens bakgrund och syfte, omfattning och avgränsningar, metod och antaganden för genomförande samt uppgifter om den kartlagda verksamheten som kan antas ha stor betydelse för energianvändningen.
 • Energistatistik, det vill säga en redovisning av den årliga energianvändningen per energislag
 • Energibalans, det vill säga en redovisning av tillförd energi och dess fördelning i verksamheten.
 • Åtgärdsförslag med tillhörande analys samt beskrivning av åtgärdsförslaget.

Att tänka på när du beskriver åtgärdsförslagen

 • Beskriv noga vilken anläggningsdel eller utrustning som åtgärden syftar på.
 • Redovisa aktuell energianvändning och drifttid samt vilken åtgärd som föreslås. Nyckeltal beräknas före åtgärd och en uppskattning görs av nyckeltal efter åtgärd.
 • Beräkna energibesparingen och kostnaden för åtgärden. Gör även en företagsekonomisk lönsamhetsberäkning inklusive återbetalningstid.
 • Beskriv eventuella övriga konsekvenser av åtgärden.
 • En energikartläggning kan ibland kräva en betydande arbetsinsats. Det bör därför framgå vilka ytterligare insatser i form av mätningar eller beräkningar som kan krävas i ett fortsatt effektiviseringsarbete.
 • Det är bra att se över alla förslag till energieffektivisering innan någon åtgärd vidtas. Då kan man upptäcka om åtgärderna påverkar varandra, hitta eventuella synergieffekter och undvika suboptimering.