Nyckelbegrepp

"Utsläppande på marknaden" eller synonymerna "sätta på marknaden" och "placera på marknaden", liksom det närliggande begreppet "ibruktagande", är centrala definitioner inom EU:s produktlagstiftning. Så också för ekodesign och energimärkning.

Utsläppande på marknaden

För det allra flesta produkter gäller att när de "sätts på marknaden" måste de uppfylla alla gällande produktkrav, inklusive ekodesign- och energimärkningskrav. Begreppet definieras enligt ekodesigndirektivet på följande sätt:

Utsläppande på marknaden: första gången en produkt blir tillgänglig på gemenskapsmarknaden för distribution eller användning inom gemenskapen, antingen mot betalning eller gratis och oberoende av försäljningsmetod.

Detta innebär alltså att själva placerandet på marknaden gäller för varje enskild produkt och inte en viss produktmodell. Innebörden av detta kan medföra att av två produkter i samma produktserie kan den ena ha placerats på marknaden innan ett krav trätt ikraft och därför vara tillåten medan nästa produkt inte är tillåten då den satts på markinaden efter kravens ikraftträdande.

Tänk på att du som aktör alltid ska jämföra kravens ikraftträdande i förhållande till när produkten placeras på marknaden då detta kan vara anledningen till att en produkt inte uppfyller ett visst krav vid en marknadskontrollaktivitet.

Ibruktagande

I ekodesignlagstiftningen finns utöver begreppet, "sätta på marknaden" den närliggande definitionen "ta i bruk" ("ibruktagande"). För det allra flesta produkter gäller att när de "sätts på marknaden" måste de uppfylla ekodesignkraven. Begreppet "tas i bruk" omfattar bara produkter som aldrig når marknaden innan de installeras hos slutanvändaren:

Ibruktagande: första gången en produkt används i avsett syfte av en slutanvändare i gemenskapen.

När produkten väl installeras och börjar användas måste den uppfylla de ekodesignkrav som gäller då. En och samma produkt kan inte både omfattas av begreppet "sättas på marknaden" och begreppet när den "tas i bruk".

Produkter som integreras i annan produkt

Om du bearbetar eller integrerar en annan produkt (komponent) i en ny produkt (slutprodukt) har du hela ansvaret för att se till att din slutprodukt överensstämmer med den tillämpliga lagstiftningen när slutprodukten släpps ut på marknaden. Det gäller vare sig du har konstruerat och tillverkat produkten själv eller anses vara tillverkare, eftersom produkten släpps ut på marknaden under ditt eget namn eller varumärke.

Det innebär att du behöver bedöma och kunna visa att när komponenten i slutprodukten sattes på marknaden så var den överensstämmande med gällande förordningar och lagkrav. Det kan göras genom de dokument tillverkaren av komponenten som du integrerat är skyldig att upprätta när produkten (komponenten) sätts på marknaden, till exempel komponenttillverkarens EG-försäkran). Vid en marknadskontrollaktivitet kommer Energimyndigheten därför att i första hand vända sig till tillverkaren av slutprodukten.

EU-kommissionen har gett ut vägledningar med vanliga frågor och svar (FAQ, Frequently Asked Questions), vilka bland annat behandlar frågan om produkter som integreras i andra produkter, till exempel fläktar och elmotorer. Principerna för när en produkt respektive dess ingående delar sätts på marknaden samt vilka ansvarsförhållanden som gäller finns beskrivna i dessa FAQ. Principerna finns också beskrivna i Europeiska Kommissionens Blåbok om genomförandet av EU:s produktbestämmelser 2014.