Lokal- och regional kapacitetsutvecklande stöd

Energimyndigheten har i uppdrag att stödja lokala och regionala offentliga aktörer att bidra till energiomställning och minskad klimatpåverkan. Fokus är att utveckla aktörernas kapacitet att arbeta systematiskt och strategiskt med att integrera energi- och klimatfrågor i olika områden.

Stödet inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan fördelas genom öppna utlysningar.

Fokus är att utveckla aktörers kapacitet att arbeta systematiskt och strategiskt med att integrera energi- och klimatfrågor i olika områden, exempelvis inom fysisk planering, offentlig upphandling samt att främja mer hållbara transporter. Stödet får användas till att implementera och utveckla metoder, verktyg, arbetssätt och processer, men också till att underlätta samverkan och informations- och erfarenhetsutbyten mellan olika aktörer.

Utlysningar för offentliga aktörer 2018

Under 2018 är ett antal utlysningar planerade. Utlysningarna riktar sig offentliga aktörer på lokal och regional nivå, exempelvis energikontor, regionalt utvecklingsansvariga, kommunförbund, länsstyrelser, kommuner och landsting. Utlysningarna kommer att göra det möjligt för lokala och regionala offentliga aktörer att få finansiering till projekt som stärker det systematiska och strategiska arbetet med att integrera energi- och klimataspekter inom ramen för andra strategiska uppdrag och i relation till befintliga lagstiftningar, såväl på lokal som regional nivå och i samverkan mellan olika nivåer.

Utlysningsplan 2018

Stöd till att upprätta och driva nationella projektkontor för införande av:

  • Digitala möten
  • Samordnad varudistribution

Öppen: 16 april-14 maj.


Stöd för att främja hållbara transportlösningar i samhället
Öppen: 16 maj-30 augusti.

Utlysning Öppnar Stänger
Stöd till att upprätta och driva nationella projektkontor för införande av:
  • Digitala möten
  • Samordnad varudistribution
16 april 14 maj
Stöd för att främja hållbara transportlösningar i samhället 16 maj 30 augusti

Stöd till implementering och utveckling av energi- och klimataspekter i relation till befintlig lagstiftning

16 maj 30 augusti
Stöd till pågående energi- och klimatstrategiska samordningsnätverk inom programmet 16 maj 30 augusti

Bakgrund

Energimyndigheten fick år 2016 uppdraget Lokal och regional kapacitetsutveckling och hittills har omkring 60 projekt beviljats stöd genom utlysningar inom olika sakområden rörande energi och klimat, såsom fysisk planering, upphandling, förnybar energi, hållbara transporter med mera. Projekten pågår som längst till år 2019. Projekt som fått stöd finns att ta del av här.

Du kan även hitta lärande exempel från programmet här.

År 2018 har Energimyndigheten fått ytterligare medel som riktar sig till offentliga aktörer på lokal och regional nivå och programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling har därför utvecklats och förlängts till 2020.