Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan

Energimyndigheten har i uppdrag att stödja lokala och regionala offentliga aktörer att bidra till energiomställning och minskad klimatpåverkan. Fokus är att utveckla aktörernas kapacitet att arbeta systematiskt och strategiskt med att integrera energi- och klimatfrågor i olika områden.

Energimyndigheten har fördelat stöd inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan genom öppna utlysningar. Här hittar du de projekt som fått stöd under 2018.

Fokus för utlysningarna är att utveckla aktörers kapacitet att arbeta systematiskt och strategiskt med att integrera energi- och klimatfrågor i olika områden, exempelvis inom fysisk planering, offentlig upphandling samt att främja mer hållbara transporter. Stödet får användas till att implementera och utveckla metoder, verktyg, arbetssätt och processer, men också till att underlätta samverkan och informations- och erfarenhetsutbyten mellan olika aktörer.  

Stödet riktar sig till offentliga aktörer på lokal och regional nivå, exempelvis kommuner, landsting, energikontor, regionalt utvecklingsansvariga, kommunförbund och länsstyrelser. Utlysningarna gör det möjligt för lokala och regionala offentliga aktörer att få finansiering till projekt som stärker det systematiska och strategiska arbetet med att integrera energi- och klimataspekter inom ramen för andra strategiska uppdrag och i relation till befintliga lagstiftningar, såväl på lokal som regional nivå och i samverkan mellan olika nivåer.

Energimyndigheten har under 2018 fördelat medel via följande utlysningar:

Stöd till att upprätta och driva nationella projektkontor för införande av digitala möten och samordnad varudistribution

Stöd för att främja hållbara transportlösningar i samhället

Stöd till implementering och utveckling av energi- och klimataspekter i relation till befintlig lagstiftning

Stöd till pågående energi- och klimatstrategiska samordningsnätverk inom programmet

Bakgrund

Energimyndigheten fick år 2016 uppdraget Lokal och regional kapacitetsutveckling och hittills har omkring 60 projekt beviljats stöd genom utlysningar inom olika sakområden rörande energi och klimat, såsom fysisk planering, upphandling, förnybar energi, hållbara transporter med mera. Projekten pågår som längst till år 2019. Här hittar du en lista på samtliga projekt som fått stöd under 2016.

Du kan även hitta lärande exempel från programmet här.

År 2018 har Energimyndigheten fått ytterligare medel som riktar sig till offentliga aktörer på lokal och regional nivå och programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling har därför utvecklats och förlängts till 2020.