Sektorsstrategier

Sedan augusti 2017 har Energimyndigheten, tillsammans med representanter från näringsliv och berörda myndigheter, arbetat med den första fasen i uppdraget. Nu är det fastställt vilka sektorer som kommer ligga till grund för det fortsatta och långsiktiga arbetet.

Den första fasen av uppdraget som nu är avslutad har haft som mål att identifiera vilka sektorer som strategier ska tas fram inom. Arbetet har bestått av dialoger med olika branscher, aktörer och myndigheter för att få en bild över hur arbetet bör utformas för att bli så framgångsrikt som möjligt.

Rapporten om vilka sektorer som det fortsatta arbetet kommer att utgå från har därmed lämnats in till regeringen.

Sektorer

Energimyndigheten har bestämt att nationella strategier ska arbetas fram inom följande fem sektorer. Läs mer om respektive sektor genom att klicka på dem.

 • Produktion i världsklass
 • Framtidens handel och konsumtion
 • Resurseffektiv bebyggelse
 • Flexibelt och robust energisystem
 • Fossilfria transporter

Bakgrund till sektorsindelning

Det är resultaten från höstens dialoger och samråd som ligger till grund för valet av sektorer. Energimyndigheten har gjort en sammantagen bedömning och analys av de synpunkter som kommit in.

I dialoger har flera aktörer lyft fram behovet av att hitta nya former för branschöverskridande samarbeten. Aktörerna är också positiva till ett angreppssätt där branscherna arbetar med gemensamt fokus på möjligheter och utmaningar.

För att arbetet med sektorsstrategier ska bli så verkningsfullt som möjligt bedömer Energimyndigheten att följande punkterna är särskilt viktiga:

 • Hänsyn måste tas till aktörernas rådighet och ägarskap
  Aktörer måste kunna genomföra, eller kunna påverka genomförandet av, konkreta energieffektiviseringsåtgärder.

 • Aktörernas drivkraft och vilja att delta i arbetet är en grundförutsättning
  Arbetet med sektorsstrategier ska både bidra till att flytta den stora massan (bred implementering) och driva fronten (nya innovationer). En förutsättning för framgång är att en stor bredd av aktörer vill delta i arbetet.

 • Samverkan mellan branscher och med aktörer som står för nya möjligheter behöver främjas.
  Samarbeten behövs för att gemensamt hitta nya lösningar på utmaningar inom olika områden. Indelningen behöver även ge förutsättningar för att involvera nya aktörer och utveckla möjligheter till samverkan mellan befintliga aktörer. Det är viktigt att fånga in både det som kan göras nu respektive i framtiden.

Vad händer nu?

Energimyndigheten ska under den närmaste tiden utforma det program som ska vara grund för samverkan inom sektorerna. Med start våren 2018 och framåt kommer det att startas upp dialoger inom respektive sektor.

Vi kommer samla de aktörer som vill och kan bidra i arbetet med att utveckla strategier för energieffektivisering. En viktig del i det inledande arbetet blir att fastställa vilken strategi eller vilka strategier som behöver tas fram inom respektive sektor.

I takt med att dialogerna inom respektive sektor startas upp kommer vi gå ut med information på vår hemsida. Om du vill du vara säker på att alltid få den senaste information ska du anmäla dig till vår intressentlista.

Tidplan

Arbetet med sektorsstrategier är indelat i tre faser:

 • Fas 1: är det arbete som gjorts under hösten som nu är avslutad.
 • Fas 2: är den kommande två-årsperioden 2018–2019 när arbetet med sektorsstrategier byggs upp och strategier börjar tas fram i dialog med aktörer.
 • Fas 3: påbörjas 2020 och innebär att, med framtagna strategier som ledstjärna, genomföra åtgärder för att åstadkomma effektivisering

Läs mer om arbetet som gjorts under den första fasen här.

Nyttan av att delta i arbetet

Ett deltagande i det fortsatta arbetet med sektorsstrategier kan ge många värden för den enskilda individen eller organisationen. Några är:

 • Medverka i utvecklingen av sektorernas långsiktiga handlingsplaner/strategier med koppling till vision och metodik för respektive sektor.
 • Påverka och definiera behov av framtida stöd och styrmedel som kan komma att behövas för att nå målen.
 • Erfarenhets- och kunskapsutbyte med andra aktörer inom teknik, verktyg och metoder för en effektivare energianvändning.
 • Förbättringar och lösningar på identifierade problem och utmaningar tillsammans med andra aktörer.
 • Förbättrad insyn i utvecklingen på energiområdet som kan ge konkurrensfördelar.Förbättrad helhetsbild/omvärldsanalys av trender inom teknikutveckling och energipolitik.
 • Möjlighet att lyfta behov, och ta del av, nya forsknings-, utvecklings-, demo- och innovationsprojekt inom området.
 • En effektivare energianvändning i den egna verksamheten.

Energimyndighetens roll

Energimyndighetens roll i uppdraget är bland annat att:

 • Leda arbetet med att upprätta sektorsstrategier.
 • Ge kunskapsstöd inom bland annat forskningsresultat, lärande exempel, metoder och verktyg.
 • Ta fram former för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan medverkande aktörer.
 • Möjliggöra nytänkande och stimulera nya samarbeten.
 • Skapa finansieringslösningar.
 • Utvärdera arbetet med avseende på samhällsekonomiska konsekvenser.

Uppdragets mål

Myndighetens vision för arbetet med sektorsstrategier är att Sverige ska bli världsbäst på energieffektivisering. Till grund för uppdraget ligger Energikommissionens förslag att Sverige ska ha 50 procent effektivare energianvändning 2030 och att detta mål ska kompletteras med sektorsstrategier.

Arbetet med sektorsstrategier ska även bidra till följande nationella energi- och klimatpolitiska mål:

 1. 100 procent förnybar elproduktion år 2040.
 2. Växthusgasutsläpp från inrikes transport ska minska med 70 procent senast år 2030.
 3. Inga nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Det innebär att uppdraget blickar bortom 2030. Med energieffektiviseringsmålet som utgångspunkt är ambitionen att bygga upp kapacitet för att arbete ska fortgå även efter 2030.

Arbetet med sektorsstrategier kopplar även till FN:s globala mål för hållbar utveckling. De mål som bedöms ha starkast koppling till uppdraget är:

 • Mål 7: Hållbar energi för alla
 • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Mål 11: Hållbara städer och samhällen
 • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13: Bekämpa klimatförändringen

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

Vill du få information om arbetet med sektorsstrategier, kommande möten och aktiviteter? Anmäl dig till vår intressentlista genom att fylla i formuläret här nedan.

Inom vilken/vilka sektor vill du bidra?