6. Tidplan, uppgiftslämnande och uppdatering av energikartläggningen

Här finns svar på vanliga frågor inom olika områden rörande EKL, Tidplan, uppgiftslämnande och uppdatering av energikartläggningen.

+

Vi kommer inte att hinna kartlägga hela vår verksamhet i år. Går det att dela upp energikartläggningen?

Det finns möjlighet att sprida ut den detaljerade energikartläggningen under maximalt fyra år.

+

Vad gäller för företag med mindre verksamhet i Sverige och som tillhör en utländsk koncern eller ett utländskt företag?

Företag som tillhör en utländsk koncern eller ett utländskt företag (det vill säga där den yttersta ägaren finns utanför Sverige) och som omfattas av lagen ska göra en energikartläggning enligt lagen och dess föreskrifter.

+

När ska vi lämna in uppgifter till Energimyndigheten?

Energimyndigheten kan komma att begära in uppgifter i samband med uppföljning och utvärdering samt vid eventuell tillsyn. 

Om uppföljning och utvärdering

+

Har Energimyndigheten möjlighet att utkräva sanktioner?

Ja. Energimyndigheten har möjlighet att initiera tillsyn och vid vite förelägga företag att genomföra energikartläggning och att lämna de uppgifter som behövs för tillsynen. Vitesbeloppet bestäms i varje enskilt fall och storleken på vitet fastställs med hänsyn till företagets ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

+

Kartläggningen ska göras minst vart fjärde år. Måste hela kartläggningen göras om eller kan man mer se det som en uppdatering av den befintliga kartläggningen?

Som lagen är formulerad ska kartläggningen göras minst vart fjärde år. Dock kommer givetvis tidigare kartläggning att ligga till grund för nya kartläggningar och tidigare uppgifter kan då revideras med hänsyn till förändringar i verksamhet och energianvändning.