Tillsyn av stora företag

Enligt miljöbalkens kunskapskrav bör en verksamhetsutövare göra en energikartläggning. För stora företag finns nu Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag. Därför finns det vissa saker att tänka på i tillsynen av ett stort företag.

Energimyndigheten är tillsynsmyndighet över lagen om energikartläggning i stora företag. Ett inrapporteringssystem kommer att tas fram där berörda företag får rapportera in uppgifter från energikartläggningen.

Vid tillsyn av ett stort företag som faller under lagen om energikartläggning så bör inte krav på energikartläggning ställas, för att undvika dubbelreglering. Den energikartläggning som ett företag gör med anledning av lagen ska givetvis kunna användas som underlag även i miljöbalkstillsynen.

Vid prövning av ett nytt miljötillstånd kan dock företaget behöva göra en energikartläggning för att nödvändiga utredningar ska kunna göras.

Lag om energikartläggning ställer inga krav på genomförande av åtgärder. Miljöbalken kan därför användas för att se till att företagen genomför de åtgärder som energikartläggningen resulterat i. Enligt miljöbalken kan man därför kräva att företaget ska göra en åtgärdsplan. Ett föreläggande om att genomföra skäliga åtgärder kan därefter bli aktuellt om företaget inte följer åtgärdsplanen.