Analys och plan

Utifrån kartläggningen analyseras och fastställs vad som är möjligt att göra i alla delar av verksamheten. Både på kort och lång sikt det vill säga åtminstone ett årtionde framöver. Det längre perspektivet är viktigt för att samordna åtgärder med varandra och framtida verksamhetsförändringar.

Av analysen behöver framgå:

  • Vilka åtgärder som är tekniskt möjliga att genomföra och effekten av dessa
  • Vilka åtgärder som bedöms som orimliga att genomföra och varför
  • Vilka av åtgärderna som verksamheten planerar att genomföra
  • Besparing i kWh av planerade åtgärder samt kostnaderna för att genomföra dessa

Analysen med de åtgärder som ni planerar att genomföra sammanställs lämpligen till en åtgärdsplan. I planen specificeras när åtgärder ska genomföras och vem som ansvarar. Mycket kan göras direkt utan kostnad medan annat kräver längre investeringsplaner.

Planen visar hur verksamheten ska gå tillväga för att öka energieffektiviteten och övergå till förnybara energikällor för att bidra till nationella och regionala mål inom området. Planen har en begränsad livslängd och eftersom såväl teknik som verksamhet förändras, behöver planen efterhand revideras utifrån en ny analys.