Plan för fortsatt arbete

Det fortsatta arbetet, det vill säga hur den regionala fördelningen av utbyggnadsbehovet ska omsättas i ett regionalt planeringsunderlag, består av fyra faser.

Illustration av de fyra faserna i det fortsatta arbetet med att realisera strategin

Klicka på bilden för en förstoring.

 • Uppstartsfasen
  • kunskapsuppbyggnad, framtagande av ett informationsmaterial, framtagande av metodvägledning och färdigställande av de tematiska planeringsunderlagen.
 • Genomförandefasen
  • länsstyrelsernas genomförande av regionala analyser.
 • Nationell sammanställning
  • Energimyndigheten och Naturvårdsverket genomför en nationell sammanställning utifrån länsstyrelsernas redovisningar. Sammanställningen ska ge svar på om det finns förutsättningar för en utbyggnad motsvarande 80 TWh vindkraft på land fram till 2040-talet i landet som helhet.
 • Kommunal fysisk planering för hållbar vindkraftsutbyggnad
  • Det regionala planeringsunderlaget ska fungera som utgångspunkt för kommunernas översiktsplanering. Denna fas ingår inte i strategin, men är helt central för att nå en hållbar utbyggnad av vindkraft.

Kommunikationsinsats om vindkraftens roll i energiomställningen

För att genomföra och förankra strategin på regional och lokal nivå på ett bra sätt är det av viktigt att det finns lättillgänglig, saklig och relevant information om vindkraft. Därför kommer Energimyndigheten att ta fram ett kommunikationspaket bestående av presentationer, faktablad, häften, mm, som besvarar vanligt förekommande frågor om vindkraften.

Exempel på frågor som kommer att tas upp är:

 • Vindkraftens påverkan på energisystemet/elsystemet i stort
 • Vindkraftens roll i elsystemet
 • De juridiska förutsättningarna för vindkraftsprojekt
 • Planerings- och tillståndsprocesser för vindkraftsprojekt
 • Vindkraftens påverkan på den lokala och regionala tillväxten
 • Vindkraftens påverkan på lokala jobb
 • Vindkraftens påverkan på turism
 • Vindkraftens påverkan på arter, till exempel renar och örnar
 • Vindkraftens påverkan på människor och människors hälsa
 • Vindkraftens påverkan på landskapsbilden
 • Vindkraftens tekniska förutsättningar

Kommunikationspaketet kommer att levereras till regionala och lokala tjänstemän och politiker som kommer att ansvara för det fortsatta arbetet med att ta fram regionala planeringsunderlag och även kommande översiktsplaner gällande vindkraft.

Metodvägledning för regionala analyser samt kompletterande tematiska planeringsunderlag

Energimyndigheten och Naturvårdsverket planerar att ta fram en metodvägledning för länsstyrelsernas genomförande av de regionala analyserna. Detta ska ske i nära samverkan med länsstyrelserna och med utgångspunkt i de inspel som länsstyrelserna lämnat under de förankringsmöten som genomfördes med samtliga länsstyrelser under oktober-november 2020.

Naturvårdsverket och andra berörda centrala myndigheter ska också färdigställa och komplettera de tematiska planeringsunderlag som påbörjats och planerats inom arbetet med strategin.

Länsstyrelserna genomför regionala analyser

Vi föreslår att länsstyrelserna ansvarar för att ta fram ett regionalt planeringsunderlag tillsammans med berörda aktörer i länet. Planeringsunderlaget ska visa potentiella områden för vindkraft och om det är möjligt att åstadkomma en utbyggnad enligt det fördelade utbyggnadsbehovet av vindkraft i länet. En utgångspunkt för arbetet ska vara att undersöka förutsättningar för samexistens mellan vindkraft och andra intressen.

Nationell sammanställning

När länsstyrelserna genomfört de regionala analyserna, samlar Energimyndigheten och Naturvårdsverket in underlagen och gör en nationell sammanställning. Sammanställningen ska visa om det finns förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft på land motsvarande 80 TWh till 2040-talet.

Utifrån den nationella sammanställningen ska Energimyndigheten och Naturvårdsverket utvärdera strategiarbetet. Därefter ska myndigheterna ta ställning till om arbetet nått sitt syfte eller om det finns behov av att se över och föreslå andra åtgärder eller insatser för att nå en hållbar vindkraftsutbyggnad.