Data och antaganden

Här finns en sammanfattning av de data och antaganden som använts för att ta fram ett scenario för elanvändningen på länsnivå fram till 2045.

Beskrivning av beräkningar och scenarier (pdf)

Så tog vi fram elanvändningens prognos

Elanvändning är framtaget för tre sektorer: industri, bostäder och service samt vägtransporter. Den primära metoden är att göra en regional fördelning av den elanvändning som har modellerats i Energimyndighetens senaste nationella långsiktiga scenarier, uppdaterade hösten 2023, med hjälp av en uppsättning antaganden och kompletterande datakällor. Undantaget är sektorn industri där metoden är att beräkna mängden el som krävs för att göra befintlig produktionen i olika branscher klimatneutral.

Demografisk utveckling

I den modellerade befolkningsutvecklingen i respektive län antas en något högre inflyttning till län med stora industrietableringar. Folkmängden per län avviker därför något från SCB:s framskrivning. Prognosen är gjord i modelleringsverktyget RAPS. Se Förutsättningar regionalisering socioekonomiska data 2045 (Trafikverket, 2024) för en detaljerad beskrivning.

Förutsättningar regionalisering socioekonomiska data 2045 (pdf), Trafikverket

Industri

Elanvändning inom industrin (inklusive raffinaderier) uppskattas i tre delar:

  1. Industrins elanvändning år 2022 hämtad från Energimyndighetens senaste långsiktiga scenarier. Kommunal och regional energistatistik används som fördelningsnyckel. Industrins elanvändning har kompletterats med elanvändning inom raffinaderier. Ett antagande om en årlig energieffektivisering görs baserat på historisk utveckling.
  2. Industrins tillkommande elbehov för att göra befintlig produktion klimatneutral beräknas. Beräkningen görs med uppgifter från anläggningar i EU ETS och antaganden om hur mycket el som krävs för att göra de klimatneutrala. Val av teknikspår görs för respektive bransch. Antaganden om mängden el som krävs och när den krävs görs. Elbehovet i 2) är modellerat som en S-kurva mellan 2022 och 2045 med anpassad lutning för respektive bransch.
  3. Industrins tillkommande elbehov för nyetableringar och ytterligare förädling. Användaren förväntas komplettera resultatet i 1) och 2).

Vägtransporter

Elanvändning för vägtransporter tas fram för personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar. Dessa aggregeras till lätta och tunga vägtransporter. Metoden fördelar ut den elanvändning som har modellerats i Energimyndighetens senaste långsiktiga scenarier. Fördelningen görs med följande antaganden:

  1. Elen fördelas initialt över länen i proportion till hur elektrifierad fordonsflottan är i respektive län.
  2. I takt med att hela fordonsflottan elektrifieras så övergår fördelningen till att styras av trafikarbetet och tillväxttakten för trafikarbetet i respektive län. Övergången styrs av en S-kurva med olika lutning för lätta och tunga transporter.

Bostäder och service

Elanvändning inom bostäder och service tas fram genom att fördela ut elanvändningen som har modellerats i Energimyndighetens senaste långsiktiga scenarier från hösten 2023. Fördelningen görs med följande antaganden:

  1. El för uppvärmning i hushåll fördelas ut efter bostadsbeståndets sammansättning i respektive län.
  2. En viktning görs efter antalet graddagar i respektive län.
  3. Övrig elanvändning fördelas ut i proportion till folkmängd och viktas med statistik över hur elanvändningen ser ut i olika bostadstyper. Statistik över hur användningen är fördelat över olika bostadstyper för år 2022 antas gälla för hela scenarioperioden.