Fördelning av medel per län

Här beskrivs fördelningsmodellen för solcellsstödet. Medlen som fördelas till länsstyrelsen är en del av anslaget för energiteknik som man kan läsa mer om i Energimyndighetens regleringsbrev.

Fördelningsmodellen från och med 2013 baseras på sökta medel i respektive län. Behovet av stöd för varje län inför en ny fördelning beräknas utifrån totalt sökt belopp minus det som redan finns fördelat på varje länsstyrelses ram. Fördelningsmodellen som använts tidigare år har baserats på 75 procent på sökta medel i respektive län och 25 procent på invånarantal.

Sedan december månad 2014 har samtliga medel av anslaget för solcellsstödet fördelats till länsstyrelserna, och sedan 2017 har stödet varit översökt, det vill säga att det inkommit mer ansökningar i pengar mätt, jämfört med tillgängligt medel på anslaget.

Ladda ner den senaste sammanställningen som sträcker sig mellan 2009 och 2019.