Solen i samhället

Vi arbetar för en långsiktig och säker tillgång på konkurrenskraftig energi utan att vi äventyrar människa, miljö och klimat, nu och i framtiden. Vår vision är ett hållbart energisystem. Här sätter vi in sol i framtidens samhällsbygge.

Miljömål siktar mot ett hållbart energisystem

Energimyndigheten ska verka för att uppnå generationsmålet för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt i miljömålssystemet. Miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 24 etappmål.

Energimyndighetens roll är att vara expert på energiområdet och att aktivt driva utvecklingen mot ett hållbart energisystem och därigenom bidra till att utveckla ett hållbart samhälle. Det gör myndigheten exempelvis genom att stödja forskning och teknikutveckling, hjälpa företag att effektivisera sin energianvändning, samverka internationellt samt informera svenska hushåll om hur energin kan användas effektivt. Energimyndigheten ger även förslag till regeringen på hur styrmedlen kan utvecklas.

Läs mer om miljömålen här.

Vår rapport Fyra framtider - energisystemet efter 2020

Vår utredning Energisystemet efter 2020 syftade till att undersöka möjliga utvecklingsvägar för energisystemet efter 2020. Arbetet resulterade i rapporten Fyra framtider – energisystemet efter 2020. Målet med utredningen var att skapa en konstruktiv dialog om energisystemets framtid som är baserad på saklig analys. Utredningen ska också ge underlag till beslutsfattare inför beslut om energisystemets framtid.

Vår rapport Vägval och utmaningar för energisystemet

Under 2013 tog vi initiativ till en utredning kring tänkbara utvecklingar för Sveriges energisystem, Energisystemet efter 2020. Anledningen var att vi såg många osäkerheter och vägval kopplade till energisystemets framtid, samtidigt som det krävs handlingskraft att uppnå visionen om en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning samt nettonollutsläpp av växthusgaser till 2050. I utredningen identifierades och beskrevs viktiga vägval och utmaningar för energisystemet och är tänkt att fungera som ett underlag för ett senare scenarioarbete. Här finns rapporten.

Förnybar energi i kommunernas samhällsplanering

Kommuner kan bidra till en hållbar energiförsörjning i den fysiska planeringen. Vi har finansierat forskning och projekt som är lyckade exempel på hur kommuner har tänkt på samspelet mellan energismarta transporter, byggnader och förnybar energi redan i planstadiet.

Läs mer om förnybar energi i samhällsplaneringen.