Design för energieffektiv vardag 2018-2021

Energimyndigheten satsar 60 miljoner kronor på ett nytt forskningsprogram - Design för energieffektiv vardag. Programmet ersätter det tidigare programmet Energi, IT och Design som Energimyndigheten har drivit i tio år. Den första utlysningen öppnar inom kort.

Forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag omfattar totalt 60 miljoner kronor för tidsperioden 2018-02-01–2021-12-31. Programmet finansierar tvärvetenskaplig forskning som kombinerar energiforskning med design- och beteendevetenskap.

Programmet syftar till att bidra till energisystemets omställning genom att, med hjälp av designkunskap och kunskap om människors vanor och beteenden, ge individer och grupper större möjligheter att bidra till men även påverka och stärka sin roll i ett energieffektivt och hållbart samhälle.

Programmet har två forsknings-, utvecklings- och innovationsområden: Kunskap och kompetens och Teknik och innovation för resurseffektivitet. Områdena ska bidra till att uppnå följande utfallsmål år 2030:

Kunskap och kompetens

  • Aktörer har kunskap och kompetens om hur designtänkande ska användas för att stärka individers roll och underlätta för människor att göra hållbara val i sin vardag avseende deras energianvändning och miljöpåverkan.
  • Människor har kunskap om och möjlighet att förändra sin energi- och miljöpåverkan och vardagslivets energianvändning utmärks av hög och ökande effektivitet samt flexibilitet.

Innovation och teknik för resurseffektivitet

  • Det är enkelt och tilltalande för olika grupper av individer att utforma, styra, kontrollera och automatisera sin energiförsörjning, -lagring och -användning.
  • Det finns tekniklösningar, produkter, tjänster och affärsmodeller utformade med utgångspunkt i designtänkande och kunskap om människors beteenden som stödjer människor att göra hållbara och energieffektiva val med bibehållen eller höjd livskvalité.
  • Det svenska näringslivet är framstående inom tekniklösningar, produkter, tjänster och affärsmodeller baserade på designtänkande och människors beteenden som stärker individens roll samt inflytande i ett energieffektivt och hållbart samhälle.

SVID är programkansli

Energimyndigheten har gett SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) uppdraget att koordinera och kommunicera inom programmet. SVID förvaltar även den officella webbplats som är framtagen för programmet - www.designforenergi.se

Utlysningar

Programmet fördelar i huvudsak medel genom öppna utlysningar, varav den första planeras i mars 2018. Därefter kommer att hållas minst en, vid behov två, utlysningar per år. Den första utlysningen kommer att täcka alla programområden men programmet kan också, vid behov, ha tillfälliga riktade utlysningar avgränsande till specifika områden, utfall eller målgrupper.

Prenumerera även gärna på Energimyndighetens utlysningar.

Årlig programkonferens

Inom ramen för Design för energieffektiv vardag kommer Energimyndigheten att arrangera en programkonferens varje år. Det första programseminariet hölls den 15 november och hade fokus på hur man på bästa sätt söker medel från programmet. Du hittar inspelningar från seminariet här

Här hittar du information om kommande aktiviteter.