För att nå hållbara energisystem inklusive minskade klimatutsläpp behövs kunskap och kompetens som kan bidra med ökad förståelse för komplexa samförstånd, motsättningar och intressekonflikter mellan aktörer, tekniska lösningar och institutioner inom energi- och närliggande samhällssektorer.

Tillbaka till "Områden för forskning, affärsutveckling och kommersialisering"

Detta forskningsområde bidrar med kunskap och kompetens om energisystemens utmaningar genom tvärvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv och frågeställningar.

Området behandlar sambanden mellan aktörer, teknik, arbetssätt, sociala aspekter och infrastruktur. Dessa områden är tillsammans med institutioner såsom politik, lagar och styrmedel sammanlänkade, och påverkar varandra i frågor som rör utformning och förändring av energisystemen samt hantering av klimatfrågorna.

Med en mångfald av vetenskapliga och samhälleliga perspektiv och frågeställningar på energi- och klimatfrågorna bidrar forskningsområdet med kunskap med helhetssyn för ökad förståelse som kan leda till nya insikter och lösningar i riktning mot hållbara energisystem. Detta inkluderar forskning som studerar nuvarande kunskapsläge och arbetssätt samt granskar effekter av etablerade lösningar, men som också utmanar och kan öppna för kunskap och lösningar som idag verkar både orealistiska och olönsamma. Det kan bidra till att vi förstår och tillämpar arbetssätt och lösningar på nya sätt i framtiden.