Människa, Energisystem och Samhälle 2017–2022

Programmet Människa, Energisystem och Samhälle är en satsning på utmaningsorienterad forskning som är tänkt att ge nya insikter på energi- och klimatfrågornas komplexa samspel och motsättningar. Det kan handla om människors och aktörers beslut och ageranden, relationer mellan människor, tekniska lösningar och institutioner såsom politik, lagar, regler, normer, praktiker och marknader.

Programmets utgångspunkt är att hållbara energisystem och minskade klimatutsläpp kräver ny modig kunskap och kompetens. Det ska kunna öppna för nya möjligheter, alternativ och arbetssätt för hantering av energi- och klimatfrågorna som idag kan verka både orealistiska och olönsamma. De komplexa sambanden mellan energi- och klimatfrågorna och andra samhällsfrågor nationellt och internationellt är i fokus.

Forskningen inom programmet ska bidra med nya insikter, ökad förståelse och förmåga hos alla former av samhällsaktörer att agera och fatta beslut i frågor som kan leda till hållbara energisystem och minskade klimatutsläpp i enlighet med Parisavtalet.

Forskningsprogrammet är en av Energimyndighetens satsningar som efterfrågar en mångfald av vetenskapliga och samhälleliga perspektiv och frågeställningar inom tvärvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Forskning som genomförs om och med andra samhällsaktörer uppmuntras.

Programmet omfattar tidsperioden 2017-11-01 – 2022-12-31 med en total budget om 160 miljoner.