Förnybar el

Energimyndigheten arbetar för ett långsiktigt hållbart energisystem. En del i detta är att möjliggöra ett helt förnybart elsystem, med fortsatt god försörjningstrygghet och resurseffektivitet i alla led.

I Sverige finns forskare och företag som är världsledande inom elsektorn, och det finns stora möjligheter att bidra till den globala energiomställningen genom export av hållbara lösningar.

Forskning och innovation inom förnybar el ska bidra till att uppnå Energimyndighetens långsiktiga vision för elsystemet:

  • Sveriges elsystem möjliggör minst 100 procent förnybar el med god leveranssäkerhet. Elsystemet är koldioxidneutralt, resurseffektivt och kostnadseffektivt
  • Sverige är på flera områden världsledande inom elsektorn och levererar kunskap, innovationer och energitjänster till en global marknad
  • Svenska elanvändare, prosumenter och producenter är flexibla aktörer på en välfungerande marknad, och drar nytta av konkurrenskraftiga priser.

Läs mer om forskningen inom områdena: