IEA Energy Technology Systems Analysis Programme

Samarbetet inom ETSAP handlar att utveckla gemensamma, jämförbara och kombinerbara metoder för teknisk energisystemmodellering. Samarbetet går ut på att utveckla energisystemmodelleringsverktygen Markal/Times och relaterad mjukvara, samt att öka och sprida kunskap om modellerna och hur de kan användas.

Modellverktygen har en stor teknisk detaljrikedom och används för att beräkna tekniskt och kostnadsoptimala utvecklingsvägar för nationella och globala energisystem, ibland i kombination och tillsammans med allmänjämviktsmodeller för hela ekonomin för beräkningar av kostnadsoptimala utvecklingsvägar för energisystemet. Markal och Times används exempelvis för Word Energy Outlook (WEO), Energy Technology Perspectives (ETP) och Nordic Energy Technology Perspectives (NETP), inom Miljömålsberedningen samt i Energimyndighetens långsiktsprognoser.

Den beslutande kommittén träffas två gånger per år.