Internationalisering av svensk energiteknik

Energimyndigheten arbetar för att främja svensk energiteknik på internationella marknader. Det kan röra sig om riktade stöd till företag för affärsutveckling eller om bilaterala samarbeten av mer långsiktig karaktär på policynivå.

Internationellt samarbete blir alltmer nödvändigt och betydelsefullt för att möta de globala utmaningarna som är förknippade med utvecklingen av ett uthålligt energisystem.

Energimyndigheten bedriver internationella insatser i flera länder med olika intensitet och utformning. Det kan röra sig om riktade stöd till företag för affärsutveckling eller om bilaterala samarbeten av mer långsiktig karaktär på policynivå. Myndigheten genomför insatserna tillsammans med aktörer som Business Sweden, svenska ambassader, internationella handelskammare och branschorganisationer och svenska miljöteknikbolag.

Läs mer om de aktuella programmen:

- Indien

- Indonesien

- Tyskland

- Storbritannien

- USA

Genomförbarhetsstudier för utvecklingsprojekt på internationella marknader

Under hösten 2015 beviljade Energimyndigheten finansiellt stöd till projekt i form av genomförbarhetsstudier för utvecklingsprojekt på internationella marknader. Stödet lämnas med högst 50 procent av stödgrundade kostnader och upp till 500 000 SEK. Utlysningen vände sig till små och medelstora företag för projekt som löper över åtta månader. Ett viktigt kriterium i bedömningen var att projektansatsen är konkret och specifik, och resulterar i en genomförandeplan för ett strategiskt utvecklingsprojekt, såsom pilotanläggning eller jämförbart. Ansatsen är att bidra till att sänka trösklar för introduktion av nya tekniska lösningar, med energirelevans, på de aktuella marknaderna.

Under 2015 beviljades 13 projekt av totalt 53 inkomna ansökningar. De beviljade projekten finns listade i separat dokument.